Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

FSK 230/04 - Wyrok NSA z 2004-08-18

był art. 19 ust. 1, art. 25 ust. 1 pkt 4 lit. 'a' i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50...
o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Z przepisów tych jednoznacznie wynika, że faktura stanowiąca podstawę odliczenia podatku naliczonego musi być poprawna...

FSK 475/04 - Wyrok NSA z 2004-09-19

stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./. Ustalenia postępowania podatkowego stały się podstawą dla podjęcia...
przepisu ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, a nadto podniósł, że odliczając podatek ze wskazanej faktury działał w dobrej wierze., Zarzutów...

I SA/Łd 1497/05 - Wyrok WSA w Łodzi z 2006-03-07

r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm. - dalej ustawa o podatku od towarów i usług/ podatnik ma prawo obniżenia kwoty...
przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - Dz.U. 2002 nr 27 poz. 268 ze zm. - dalej rozporządzenie Ministra Finansów z 2002 r./. Uprawnieni...

I SA/Wr 3014/03 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2003-10-08

. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 156 poz. 1024/, zastosowała do tej sprzedaży stawkę VAT '0...
Na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 9 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /t.j. Dz.U. 2000 nr 54 poz. 654 ze zm./ organ skarbowy /podatkowy...