Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

FPS 13/01 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2002-02-25

Wyjątek wprowadzony do przepisu art. 14a ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm...
do przepisu art. 14a ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, dotyczący wyrobów...

FPS 3/98 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1998-04-20

z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50, zm. Dz.U. nr 28 poz. 127, nr 129 poz. 599, Dz.U. 1994 nr 132 poz. 670...
chronionej będących producentami wymienionymi w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50, zm...

FPS 6/03 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-06-30

i usług prawa do odliczenia, wynikającego z art. 19 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym...
podatkowego na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./., W motywach...

FPS 3/02 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2002-05-27

stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ podatnik może dokonać korekty złożonej wcześniej deklaracji podatkowej...
. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50, ze zm./ terminowi obniżenia kwot podatku należnego o podatek naliczony. Ustalono bowiem, że w okresie...

FPS 7/98 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1998-11-16

Naruszenie przez podatnika obowiązku wynikającego z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11...
od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50/ powoduje, iż na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy traci on prawo do obniżenia podatku należnego o podatek...

FPS 19/98 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1998-12-14

Przewidziany w art. 27 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ w brzmieniu...
ze zm./:, Czy określony w art. 27 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym w brzmieniu obowiązującym w 1994 r...

FPS 4/97 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1997-05-19

i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50/ została zmieniona treść art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. 'a' ustawy o opłacie skarbowej z mocą obowiązującą od dnia 5 lipca...
i usług oraz o podatku akcyzowym, nie podlegają opłacie skarbowej umowy sprzedaży zawierane w ramach wykonywania działalności gospodarczej /wytwórczej, budowlanej...

FPS 5/00 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-11-27

akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, jeżeli jedną ze stron tej umowy jest podatnik podatku od towarów i usług. Naczelny Sąd Administracyjny przy udziale Wiesława...
/Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./:, Czy zwolnienie w myśl art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11...

FPS 10/01 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-10-29

Wydając w 1997 r. na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ decyzję...
ze zm./:, Czy organ podatkowy wydając w 1995 r. na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U....

FPS 5/01 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-10-29

W świetle art. 25 ust. 3 w związku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm...
oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./. W myśl tego przepisu obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników...
1   Następne >   3