Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III AZP 1/95 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1995-02-22

nadpłaconego podatku akcyzowego, pobranego przez urząd celny w trybie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym /Dz.U....
celnego w części dotyczącej podstawy obliczenia podatku akcyzowego, z której wynika, że pobrana kwota podatku jest wyższa niż należne świadczenie podatkowe. Sąd Najwyższy...

III AZP 2/96 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1996-09-26

oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm. / w związku z pozycją 13 załącznika nr 2 do tej ustawy do usług bankowych i zwolniony przedmiotowo od podatku...
r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ została zmieniona treść art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. 'a' z mocą od 5 lipca 1993 r...

III AZP 8/95 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1995-04-20

Ze zwolnienia przewidzianego w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm...
ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50/ przedmiotowe zwolnienie podatkowe w zakresie usług finansowych...

III AZP 15/93 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1993-10-21

oraz podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ moc obowiązującą utraciła ustawa z dnia 16 grudnia 1977 r. o podatku obrotowym /t.j. Dz.U. 1983 nr 43 poz. 191 ze zm...
Przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 1990 r. w sprawie stawek podatku obrotowego od osób fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami...

OPK 19/96 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1996-10-14

./, według którego termin przewidziany w art. 48 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ jest terminem...