Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I GPS 1/11 - Uchwała I NSA z 2011-06-22

w K. z dnia [...] listopada 2008 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2011 r. przy udziale...
: 'Czy w rozumieniu art. 72 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) jest nadpłatą kwota podatku akcyzowego uiszczona...

FPS 5/04 - Uchwała I NSA z 2005-03-14

akcyzowego' bez odwołania się w którymkolwiek z nich do konkretnej ustawy regulującej ten podatek. Przy czym większość z tego rodzaju przepisów, jak chociażby art. 23 ust...
. 1 pkt 44 u.p.d.o.f., obowiązywała w obecnym brzmieniu już przed dniem 1 maja 2004 r., tj. przed dniem wejścia w życie ustawy 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz...

II FPS 7/10 - Uchwała I NSA z 2011-10-24

, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie...
odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Skoro pracodawca płaci wynagrodzenie za świadczone...