Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

FSK 355/04 - Postanowienie NSA z 2004-04-18

okresie szkolenia nie zatrudniał więc osoby uprawniającej do szkolenia. Według Izby Skarbowej, przepis art. 27c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
nie przewiduje ulg częściowych, tj. udzielanych proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których podatnik spełniał wszystkie warunki do zastosowania ulgi w podatku dochodowym z tytułu...