Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X

I SA/Wr 787/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-09-26

. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego. oddala skargę Przedmiotem zaskarżenia jest decyzja Dyrektora Izby Skarbowej...
we W. z dnia [...] r. nr [...] utrzymująca w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w L. z dnia [...] r. Nr [...] odmawiającą stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym...

I SA/Lu 162/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-06-17

z dnia [...] nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego...
, w której zostały zadeklarowane: rok produkcji 2003, stawka podatku 25,6% oraz kwota podatku akcyzowego w wysokości 7.827 zł. Na podstawie dokonanej wpłaty podatku akcyzowego wydano...

FSK 429/04 - Wyrok NSA z 2004-12-02

Skarbowej z dnia 19 września 2002 r. (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w podatku akcyzowym 1. oddala skargę kasacyjną 2. zasądza od skarżącej...
Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia 19 września 2002 r. (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w podatku akcyzowym., W motywach wyroku...

I GSK 65/17 - Wyrok NSA z 2017-05-09

. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę o wznowienie postępowania sądowego. Wyrokiem z dnia 10 października 2013 r., sygn. akt I GSK 1033/11 Naczelny Sąd...
[...] listopada 2010 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiące od stycznia 2005 r. do października 2005 r., Naczelny Sąd Administracyjny przyjął, że skarżąca...

I GSK 1648/19 - Wyrok NSA z 2019-12-05

. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego 1. wznawia postępowanie sądowoadministracyjne; 2. uchyla wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 kwietnia 2015 r. sygn. akt...
w podatku akcyzowym za okres od 24 sierpnia 2005 r. do 15 września 2005 r. i w tym zakresie przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi...

III SA/Po 20/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-06-19

zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za miesiąc styczeń 2010 roku uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w [...] z dnia...
obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym w miesiącu styczniu 2010 roku i określił wysokość zobowiązania podatkowego z powyższego tytułu. Jednocześnie organ podatkowy...

III SA/Po 21/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-06-19

w podatku akcyzowym za miesiąc luty 2010 roku uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w [...] z dnia [...] grudnia 2012r...
w podatku akcyzowym w miesiącu lutym 2010 roku i określił wysokość zobowiązania podatkowego z powyższego tytułu. Jednocześnie organ podatkowy I instancji wskazał, że kwota...

III SA/Po 22/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-06-19

w podatku akcyzowym za miesiąc marzec 2010 roku uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w [...] z dnia [...] grudnia 2012r...
w podatku akcyzowym w miesiącu marcu 2010 roku i określił wysokość zobowiązania podatkowego z powyższego tytułu. Jednocześnie organ podatkowy I instancji wskazał, że kwota...

III SA/Po 19/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-06-19

określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za miesiąc maj 2010 roku uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w [...] z dnia...
obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym w miesiącu maju 2010 roku i określił wysokość zobowiązania podatkowego z powyższego tytułu. Jednocześnie organ podatkowy...

I GSK 1549/12 - Postanowienie NSA z 2013-02-28

. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego postanawia: 1. odrzucić skargę o wznowienie postępowania, 2. zwrócić P. Sp. z o.o. w L. wpis od skargi o wznowienie postępowania...
zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za poszczególne miesiące od stycznia do grudnia 2005 r. Ponadto NSA zasądził od skarżącej Spółki na rzecz organu administracji 5400...
1   Następne >   +2   +5   +10   23