Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X

I SA/Łd 1399/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-03-14

[...] roku nr [...] Naczelnik Urzędu Celnego w P. określił K. T. zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym. W wyniku rozpoznania odwołania wniesionego przez K. T. decyzją...
nie jest nienależny ani nadpłacony. Podatek akcyzowy został obliczony na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o podatku akcyzowym., W dniu 23 października 2006 roku K...

III SA/Po 833/21 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2021-08-17

zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za lipiec i sierpień 2016 r. postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji W skardze strona - reprezentowana...

I FSK 1157/08 - Wyrok NSA z 2009-09-25

Urzędu Celnego w P. z dnia 15 marca 2005 r. określającą K. T. (dalej: 'skarżący, podatnik') zobowiązanie w podatku akcyzowym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu...
, iż procedura zwrotu podatku akcyzowego od używanych samochodów sprowadzonych po 1 maja 2004 r. ma dopiero zostać określona specjalną ustawą. Nadto organ podkreślił, że dokonał...

III SO/Wa 23/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-28

przeprowadzenia postępowania w celu określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym i wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy., W dniu 24 listopada 2009 r...
. Nr [...] w przedmiocie zawiadomienia o braku możliwości załatwienia sprawy z uwagi na konieczność przeprowadzenia postępowania w celu określenia zobowiązania podatkowego w podatku...

I SA/Lu 615/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-01-09

utrzymał w mocy rozstrzygnięcie organu I instancji w przedmiocie określenia podatnikowi wysokości zobowiązań podatkowych i zaległości podatkowych w podatku akcyzowym...
w okresie 8 czerwca - 16 lipca 2004r. prowadzonego przez Wydział Podatku Akcyzowego w Izbie Celnej / k.145 / wynika że w dniu 25 czerwca 2004r. przesłano do Sądu paczkę...

I FSK 1366/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-15

stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 11, poz. 50 ze zm.) była podatnikiem tego podatku, co czyniło ją stroną postępowania...
z dnia 8 lutego 2002 r. sygn. akt I SA/Wr 1838/00 w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 1996 r. postanawia oddalić skargę kasacyjną. Przedmiotem...

I FSK 1364/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-15

stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 11, poz. 50 ze zm.) była podatnikiem tego podatku, co czyniło ją stroną postępowania...
z dnia 8 lutego 2002 r. sygn. akt I SA/Wr 506/99 w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od sierpnia do grudnia 1993 r. postanawia oddalić skargę kasacyjną...

I FSK 1365/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-15

1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 11, poz. 50 ze zm.) była podatnikiem tego podatku, co czyniło ją stroną postępowania podatkowego...
z dnia 17 maja 2002 r. sygn. akt I SA/Wr 1191/00 w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 1994 r. postanawia oddalić skargę kasacyjną. Przedmiotem...

I SA/Wr 1881/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-04-25

naruszenie prawa materialnego, to jest art. 32 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 11, poz. 50 ze zm.)., Decyzją...
w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od maja do grudnia 1994 r. I. w odniesieniu do niewykonania pkt I wyroku z dnia 4.11.2004 r. - oddala skargę. II...

I SA/Lu 78/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-08-29

Skarbowej z dnia [...], Nr [...], w sprawie określenia wysokości zobowiązań podatkowych i zaległości podatkowych w podatku akcyzowym za miesiące od kwietnia do grudnia...
1   Następne >   2