Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ruch drogowy X

I SA/Rz 637/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-04-12

[...] lipca 2006r. nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za maj 2005r. I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję Naczelnika...
produkcji 1998, pojemność silnika 1998 cm3 nabyty został w Niemczech przez K. L., który w dniu 5 października 2004r. zapłacił podatek akcyzowy w kwocie 86 zł z tytułu...

I OSK 548/13 - Wyrok NSA z 2014-10-24

zwolnienie od akcyzy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy (...) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej (art. 72...
jako bezprzedmiotowe postępowanie podatkowe w sprawie określenia A.L. zobowiązania w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu marki [...] uznając...

II SA/Ol 526/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-10-02

na to, iż wystąpiło przemieszczenie wewnątrzwspólnotowe, w sprawie ma zastosowanie art. 80 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym. Dokonanie odprawy celnej na terenie Niemiec...
ustawy o podatku akcyzowym, gdyż pojazd był sprowadzony z terytorium państwa trzeciego na terytorium Niemiec, gdzie uzyskał status towaru unijnego, a po jego przemieszczeniu...

I GSK 1694/13 - Wyrok NSA z 2015-01-30

w G. z dnia [...] marca 2013 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od A. M. i A. S. Spółki jawnej C.na rzecz Dyrektora Izby...
/Gd 666/13, oddalił skargę [...] M. i A. S. sp. j. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w G. w przedmiocie podatku akcyzowego., Sąd I instancji orzekał w następującym stanie...

I SA/Kr 1936/02 - Wyrok WSA w Krakowie z 2005-03-23

Zarówno ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, jak i rozporządzenie Ministra Finansów...
z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 156 poz. 1024 ze zm./, posługiwały...

III SA/Lu 655/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-12-31

zwolnienie od akcyzy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy (...) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej (art...
jako bezprzedmiotowe postępowanie podatkowe w sprawie określenia A. Ł. zobowiązania w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu marki Peugeot 607...

III SA/Łd 171/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-07-21

, towar był przewożony bezpośrednio ze składu podatkowego i zostały od niego uiszczone wszelkie należności podatkowe to jest podatek akcyzowy i podatek VAT. Na zasadność...
stwierdzenia, że nie doszło do uszczuplenia podatku akcyzowego oraz podatku VAT. W ocenie pełnomocnika skarżącej, z uwagi na odmienność stanów faktycznych, których dotyczą...

VII SA/Wa 2178/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-25

akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju...
swojego mienia osobistego i wówczas pojazd zwolniony jest z akcyzy stosownie do art. 110 ust. 7 ustawy o podatku akcyzowym. Odwołujący wskazał ponadto, że jako właściciel...

III SA/Gl 373/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-07-24

i usług oraz podatku akcyzowego. Mimo, że w spawie nie doszło do uszczuplenia należności podatkowych, a postępowanie nie zostało zakończone d dnia wejścia w życie ustawy...
gdy ustalono, że nie doszło do uszczuplenia podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, postępowania te umarza się'., Z kolei z przepisu art. 24 ust. 1a ustawy z dnia 9...

II SA/Gl 1135/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-02-14

bowiem na jej interes prawny. Wnioskodawca jest bowiem stroną postępowań podatkowych w przedmiocie zwrotu podatku akcyzowego z tytułu dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej samochodów...
osobowych. Zgodnie z art. 107 ustawy o podatku akcyzowym, podmiotowi, który nabył prawo do rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel i który dokonuje dostawy...
1   Następne >   +2   +5   9