Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przeciwdziałanie alkoholizmowi X

II GSK 1283/13 - Wyrok NSA z 2014-10-07

października 2008 r., która określi przypisane do tych wyrobów właściwe podatki, w tym i podatek akcyzowy., W odwołaniu Spółka zarzuciła naruszenie art. 9 ust. 2 i art. 91...
ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zw. z art. 94 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym w zw. z art. 2...

SA/Lu 36/95 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1996-02-09

na eksport stosowały normę ubytków w wysokości 0,9 procent, nie znajdowało uzasadnienia stosowanie normy 1 procent przy obliczeniu kwoty podatku akcyzowego zwiększającego...
oraz o podatku akcyzowym /a nie jak wskazano w skardze stawki zerowej z art. 18 ust. 3 ustawy/, który to przepis stanowi, iż sprzedaż wyrobów akcyzowych na eksport...

GSK 341/04 - Wyrok NSA z 2004-06-15

. II SA/Kr 1581/98. W motywach wyroku Sąd wskazał na przepisy ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50...
w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50, ze zm.)., Przyjęta przez Sąd wykładnia...

II SA/Po 537/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-08-28

za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Skoro w przypadku sprzedaży na rzecz kontrahentów z Unii Europejskiej...
o wychowaniu w trzeźwości do wartości sprzedaży winny być wliczane tylko wartości transakcji, które podlegają podatkowi od towarów i usług lub podatkowi akcyzowemu...

GSK 860/04 - Wyrok NSA z 2004-11-19

1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ( Dz. U. z 1993 r. Nr 11, poz.50), zgodnie z którą pojęcie 'wartość sprzedaży' nie obejmowało podatku...
oraz o podatku akcyzowym. Burmistrz T. wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i rozpatrzenie skargi oraz o zasądzenie na jego rzecz kosztów postępowania za obie instancje...

II SA 767/94 - Wyrok NSA z 1995-09-18

spirytusowe utrudnia lub wręcz uniemożliwia producentom realizowanie płatności z tytułu podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług. Biorąc pod uwagę, że ok. 80 procent...
ceny wyrobów spirytusowych stanowią kwoty wymienionych podatków nie dokonywanie przez producentów tych płatności pogłębia trudną sytuację budżetową państwa, a tym samym...

II SA/Kr 2088/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2000-01-17

' należy poszukiwać w ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./. Akt ten również używa...
alkoholizmowi w związku z art. 27 ust. 3, art. 28, art. 31 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym,, b/ stwierdza...

I SA/Sz 1328/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-02-04

orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności byłego członka zarządu spółki z o.o. za zaległości w podatku od towarów i usług oraz w podatku akcyzowym wraz z odsetkami i kosztami...

II SA/Kr 1581/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1999-12-22

się do ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./. Akt ten również używa tego samego /co art. 11[1] ustawy...
wyrobów alkoholowych, która nie obejmuje podatku od towarów i usług., 3. Przesłanką zastosowania podwyższonej opłaty nie jest całkowity przychód ze sprzedaży alkoholu...

II SA 2540/00 - Wyrok NSA z 2001-10-01

podatków na miejsce podatku akcyzowego oraz podatku dochodowego, co dowodzi, że zwolnienie zakładu pracy chronionej ze świadczeń na rzecz budżetu nie jest absolutne...
należnościami budżetowymi są wszystkie inne poza podatkami należności o charakterze publicznoprawnym. Opłaty te bowiem:, - są dochodami gminy i są przez nią pobierane...
1   Następne >   2