Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc publiczna X

I GSK 99/10 - Wyrok NSA z 2011-03-15

pomocy na restrukturyzację poprzez umorzenie podatku akcyzowego wraz z opłatą prolongacyjną w łącznej kwocie 2.031.790,00 zł., Ostateczną decyzją Dyrektora Izby Celnej w P...
podatku akcyzowego i rozpoczęła zarejestrowaną działalność w powyższym zakresie., Ponadto, jak zauważył organ, spółka we wniosku o udzielenie pomocy na restrukturyzację...

I SA/Rz 707/09 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-11-26

na restrukturyzację poprzez umorzenie zaległości podatkowej w podatku akcyzowym za miesiące: od stycznia do czerwca 2006r. oraz podatku akcyzowego za lipiec 2006r...
Celnego z wnioskiem o udzielenie pomocy na restrukturyzację poprzez umorzenie podatku akcyzowego wraz z opłatą prolongacyjną, w łącznej kwocie 2.031.790,00 zł., Organ...

FSK 458/04 - Wyrok NSA z 2004-09-14

od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Jednakże ustalony w sprawie stan faktyczny w pełni wyczerpuje dyspozycję par. 54 ust. 4 pkt 5 lit. 'a' rozporządzenia...
Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 156 poz. 1024 ze zm...

I SA/Gl 1044/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-02-13

1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ( Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) oraz zaniżyła podatek należny o kwotę [...] zł poprzez ujęcie usługi analizy...
oraz o podatku akcyzowym. Była to druga decyzja w sprawie, wydana przez organ pierwszoinstancyjny, po uprzednim uchyleniu przez Dyrektora Izby Skarbowej w K., decyzji Naczelnika...

FSK 1294/04 - Wyrok NSA z 2005-01-14

poz. 1287/ restrukturyzacji podlegały znane na dzień 30 czerwca 2002 r. zaległości w podatkach /stanowiących dochód budżetu państwa/, a na podstawie art. 9 pkt 1...
, w rozumieniu art. 51 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ to podatek nie zapłacony w terminie płatności...

FSK 2094/04 - Wyrok NSA z 2005-09-27

od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./ oraz art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku d towarów i usług oraz o podatku akcyzowym...
od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 154 poz. 797 ze zm./. Przepisy te nie posługują się konstrukcją obejścia przepisów prawa, a w treści rozstrzygnięć...

II FSK 659/05 - Wyrok NSA z 2006-02-15

Finansów z dnia 8 grudnia 1994 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym /Dz.U. nr 133 poz. 688/ - w zakresie określenia...
4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 1994 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Nie powołano...

FSK 662/04 - Wyrok NSA z 2005-07-05

objęcia postępowaniem restrukturyzacyjnym zaległości firmy skarżącego z tytułu podatku od towarów i usług za wrzesień i listopad 1998 r., jako zaległości podatkowych ustalonych...
Izby Skarbowej w B. z dnia 28 marca 2000 r. (...) w przedmiocie zaległości firmy skarżącego 'A.' w podatku od towarów i usług za wrzesień 1998 r. w kwocie 134.330 zł...

II FSK 527/05 - Wyrok NSA z 2006-03-24

i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, spółka cywilna., Za takim - dwuczłonowym - ujęciem definicji przedsiębiorcy przemawia użycie w art. 2 pkt 1...
. z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym/., Niezrozumiałe jest stanowisko skarżącego w zakresie...

V SA/Wa 1791/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-29

oraz podatku akcyzowym (Dz. U. 11 poz. 50 ze zm.) Zatem była ona znana na datę udzielenia dotacji. Jest ona regulacją odrębną od ustawy o finansach publicznych...
podatku od towarów i usług związanego z zakupami inwestycyjnymi i decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego z [...] października 2005 r. ustalono nadwyżkę podatku naliczonego...
1   Następne >   2