Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od spadków i darowizn X

I SA/Go 164/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-05-17

na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego oddala skargę. Skarżąca RP Spółka...
. nr [...] określającą zobowiązanie w podatku akcyzowym od importu samochodów osobowych marki 'R' w kwocie 1.812,60 zł oraz w podatku od towarów i usług od importu samochodów...

V SA/Wa 2439/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-25

wskazanych w decyzji oraz określił kwotę wynikającą z długu celnego oraz kwotę podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego w stosunku do towaru objętego zgłoszeniem celnym...
, że dług celny i zobowiązania podatkowe powstały w dniu [...] grudnia 2002 r. i orzekł, że dług celny i zobowiązanie w podatku od towarów i usług oraz w podatku akcyzowym...

III SA/Wa 1976/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-17

, że na gruncie poprzednio obowiązującej ustawy dotyczącej podatku VAT, tj. ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11...
akcyzowym, Spółce od dnia 1 maja 2004 roku nie przysługuje prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego związanego z ich nabyciem. Spółka po dniu 1 maja 2004 r...

I SA/Go 631/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-01-30

Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego postanawia: 1. Zwolnić skarżącego...
niniejszego orzeczenia decyzję Dyrektora Izby Celnej określającą skarżącemu podatek akcyzowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego., W odpowiedzi na wezwanie...

I FSK 1017/08 - Wyrok NSA z 2009-07-23

, że zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 11, poz. 50 ze zm.) prawo do obniżenia kwoty...
i 44 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym...

I SA/Wr 70/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-12-09

. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 109, poz. 1245 ze zm.) spowodowało, iż Urząd...
zarzuty odwołania, dodatkowo wskazując na naruszenie art. art. 19, 21 i 6 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, jak również art. 217...

I SA/Bk 110/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-04-27

akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, ze zm.) i stwierdził, że sprzedawca ma prawo do zastosowania 0% stawki podatku, do sprzedaży towarów o ile dokonał zwrotu podatku...
ustawy, o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym., Odpowiadając na skargę Dyrektor Izby Skarbowej podtrzymał dotychczasowe stanowisko w sprawie i wniósł...

I FSK 1465/06 - Wyrok NSA z 2007-11-22

oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 165, poz. 1204) i w ramach przysługujących mu uprawnień, dokonał zmiany podstawy prawnej przez zastosowanie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy...
z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 11, poz. 50 ze zm.; dalej u.p.t.u.). W ocenie organu odwoławczego, dokonane...

III SA/Wa 735/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-07-09

złożenia:, 1) zeznania rocznego - dla podatników podatku dochodowego,, 2) deklaracji podatku akcyzowego - dla podatników podatku akcyzowego,, 3) deklaracji o wpłatach...
Skarbowej w W. z dnia [...] stycznia 2008 r. nr [...] w przedmiocie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości w podatku od spadków i darowizn 1) uchyla zaskarżone postanowienie, 2...

I SA/Łd 876/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-10-02

z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 268 ze zm...
Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za czerwiec 2007 r. oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia...
1   Następne >   2