Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od nieruchomości X

I SA/Go 421/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-02-11

[...]r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego oddala skargę w całości. A.S. (dalej jako: Strona, Skarżący...
i tym samym nie uiścił podatku akcyzowego należnego w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym ww. samochodu., Naczelnik Urzędu Skarbowego postanowieniem z dnia...

I SA/Gd 629/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-09-11

M.C. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w G. z dnia 26 kwietnia 2012 r., nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego...
Powiatowym w S. jako samochód ciężarowy., Decyzją z dnia 31 marca 2011 r. Naczelnik Urzędu Celnego określił pani M.C. zobowiązanie w podatku akcyzowym z tytułu nabycia...

I SA/Ol 816/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-01-22

Spółki A na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za poszczególne miesiące 2005r. I. uchyla...
Naczelnika Urzędu Celnego z dnia '[...]' w części dotyczącej określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za styczeń, czerwiec, lipiec i wrzesień 2005; określił...

II FSK 406/19 - Wyrok NSA z 2020-12-11

energii elektrycznej, pomijając przy tym zupełnie rozumienie terminu 'produkcja energii elektrycznej' funkcjonujące w prawie podatkowym (w podatku akcyzowym);, 2) przepisów...
przybrał postać 'zupełnego pominięcia (przez Burmistrza i Sąd) terminu 'produkcja energii elektrycznej' funkcjonującego w prawie podatkowym (w podatku akcyzowym...

I SA/Po 1496/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-12-06

. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym . Ten ostatni przepis został z kolei uznany za niekonstytucyjny,co wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia...
normy prawnej zawartej w art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), dokonana...

III SA/Wa 2395/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-27

od zaliczek na ten podatek,, - podatku akcyzowego, przedpłat podatku akcyzowego, wpłat dziennych, a także odsetek za zwłokę w podatku akcyzowym oraz odsetek od przedpłat...
podatku akcyzowego,, - należności celnych oraz odsetek za zwłokę od tych należności., Oceniając prawidłowość zaskarżonej decyzji wskazać należy, że podstawą do jej wydania...

I SA/Gd 1329/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1999-11-10

art. 2 ust. 1, art. 4 pkt 2 i art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym przez przyjęcie, że istnieje obowiązek opodatkowania elementów...
., Zgodnie z przepisami art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50/ opodatkowaniu podlega...

II FSK 1991/15 - Wyrok NSA z 2017-08-11

przepisy dotyczące zwolnień przedmiotowych w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. Skarżąca Spółka wskazała, że w myśl art. 30 ust. 7 ustawy o podatku...
stanowiskiem nie można się zgodzić, albowiem ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie odsyła do pojęć zawartych w ustawie o podatku akcyzowym, ustawy te regulują...

I SA/Wr 1848/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-09-14

, gdy nadpłata nie powstała z dniem złożenia: zeznania rocznego - dla podatników podatku dochodowego; deklaracji podatku akcyzowego - dla podatników podatku akcyzowego; deklaracji...
Odwoławczego w W. z dnia [...] r. SKO [...] w przedmiocie określenia wysokości nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 1999, 2000 i 2001 oddala skargę. Skarżący K. K...

I SA/Sz 645/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-11-27

. Spółka zauważyła także, iż w innym postępowaniu administracyjnym zmierzającym do określenia wymiaru podatku akcyzowego od energii zużywanej na własne potrzeby, zarówno...
produkcji biogazu rolniczego. W związku z tym Spółka jest zobowiązana do płacenia podatku akcyzowego od energii zużywanej w procesie technologicznym, bowiem ten nie został...
1   Następne >   +2   +5   +10   14