Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od czynności cywilnoprawnych X

I SA/Gl 637/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-01-11

ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. W odniesieniu natomiast do pozostałych pięćdziesięciu trzech transakcji określonych deklaracjami PCC-1 podatek...
i usług oraz o podatku akcyzowym, które definiują pojęcie eksportu w rozumieniu tej ustawy, stwierdzając że obejmuje on wywóz towarów z polskiego obszaru celnego...

I SA/Bk 327/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-08-28

w zakresie określenia wysokości zobowiązania w podatku akcyzowym w związku z naruszeniem dnia [...] maja 2014 r. warunków zwolnienia od akcyzy nabycia wewnątrzwspólnotowego paliwa...
oleju napędowego, a za zakupione paliwo została uiszczona opłata z tytułu podatku VAT, podatku akcyzowego oraz opłaty paliwowej., Naczelnik Urzędu Skarbowego w S. decyzją...

I SA/Wr 2071/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-01-23

usługi pośrednictwa finansowego, które na mocy art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 11...
akcyzowym, dlatego też nie mogą one korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u. Będąc zaś czynnością neutralną z punktu...

I SA/Wr 2072/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-01-23

usługi pośrednictwa finansowego, które na mocy art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 11...
przez wspólników (akcjonariuszy) są traktowane jak zmiany umowy spółki, które pozostają poza zakresem regulacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym...

FSK 1834/04 - Wyrok NSA z 2005-06-21

Przepis art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ może mieć zastosowanie...
., Stosownie do przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ podatnikami podatku od towarów...

II FSK 747/07 - Wyrok NSA z 2008-05-27

od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, stosownie do którego zwalnia się od tego podatku świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 2. Z kolei załącznik nr 2...
i usług oraz o podatku akcyzowym zwalnia od podatku świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 2, gdy przez usługę wymienioną w pozycji 9 załącznika nr 2 rozumiemy...

I SA/Bd 793/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-02-06

akcyzowym. Zdaniem Spółki zawarte przez nią umowy cesji wierzytelności nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych, ponieważ art. 2 pkt 4 tej ustawy wyłącza...
od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Spółka świadczy tego rodzaju usługi., Rozpatrując wniesione odwołanie Dyrektor Izby Skarbowej decyzją z dnia [...] 2004r...

I SA/Lu 470/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-04-23

i usług lub jest zwolniona od tego podatku, stosownie zaś do art.2 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym opodatkowaniu podlega sprzedaż towarów...
oraz o podatku akcyzowym wiąże powstanie obowiązku podatkowego. Pierwszym momentem powodującym opodatkowanie towarów sprowadzonych z zagranicy jest moment powstania długu celnego...

I SA/Sz 23/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-06-22

stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym wyraźnie zwalnia od podatku VAT sprzedaż przedsiębiorstwa. Zdaniem pełnomocnika, skoro ustawodawca...
mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Podatek od czynności cywilnoprawnych zapłaciła strona kupująca, tj. spółka...

II FSK 825/05 - Wyrok NSA z 2006-05-30

załącznika nr 2 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, to czynność taka jako zwolniona od podatku...
. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ w art. 5 zawiera definicję podatku VAT stanowiąc m.in., że podatnikami VAT są osoby prawne...
1   Następne >   +2   +5   10