Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona przyrody X

II SA/Sz 1384/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-02-01

. W cenie tej uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem...
od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. W konsekwencji nieprawidłowym było, zdaniem Prokuratora, wskazanie stawek opłaty bez podatku VAT z jednoczesnym zaznaczeniem...

IV SA/Wa 496/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-08

o cenach towarów i usług cena zawiera w sobie podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega...
obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym (art. 3 ust. 2 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług)., Niezależnie...

II OSK 536/14 - Wyrok NSA z 2015-11-10

uzyskania zgody na wycięcie drzew. Ponadto na podstawie informacji pisemnej pracowników Gminy Babice ustalono, że skarżący wykazywał działkę [...] do zwrotu podatku...
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej w latach 2009-2010, co stanowi dowód, że skarżący wykazywał działkę nr [...] jako grunt rolny...

II OSK 1055/16 - Wyrok NSA z 2018-02-21

oraz o podatku akcyzowym - z art. 2 Konstytucji, w drugim zaś art. 51, 52 w zw. z art. 90e ust. 1 i ust. 6 uS. z 28 lipca 1990 r., o działalności ubezpieczeniowej - z art. 2, art...
trzeba, że dotyczą one zupełnie innych przepisów., W pierwszym z nich Trybunał kontrolował zgodność art. 27 ust. 2 uS. z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług...

II SA/Kr 877/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-06

pracowników Referatu Finansowego Urzędu ustalono, że P.M. wykazywał działkę [...] do zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej...

II SA/Po 406/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-06-03

pomocy prawnej udzielonej skarżącym z urzędu, kwotę [...] zł ([...] złotych [...]) w tym [...] zł ([...] złotych [...]) tytułem podatku od towarów i usług. III. określa...
zezwolenia na usunięcie 'takich samych rodzajowo drzew z terenu tożsamej działki'. Powołał się na pytanie prawne skierowane do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie podatku...