Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty postępowania X

I SA/Łd 20/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-02-23

. z dnia [...] 2019 r. numer [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za poszczególne miesiące 2013 r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję w całości...
tytoniowym. W toku kontroli rzetelności deklarowanych przez skarżącą podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku akcyzowego za okres od lutego...

I SA/Łd 322/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-09-02

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za styczeń 2016 r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza...
Urzędu Skarbowego w P. (dalej jako: NUS, organ I instancji) decyzją z dnia [...] określił K.K. (dalej: skarżąca) zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za miesiąc...

III SA/Gl 1009/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-04-16

niejawnym sprawy ze skargi J.S. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego postanawia...
na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego. Od skargi częściowo został uiszczony wpis w kwocie...

I GZ 90/20 - Postanowienie NSA z 2020-05-20

., nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego postanawia: oddalić zażalenie. Przewodniczący Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu zarządzeniem z 10...
. w przedmiocie podatku akcyzowego, w kwocie 100 zł stosowanie do § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad...

I GZ 170/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-15

., nr [...] [...] w przedmiocie odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe w podatku akcyzowym postanawia: oddalić zażalenie. Wyrokiem z dnia 14 marca 2018...
[...] października 2017 r. w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu spółki za zaległość spółki z tytułu zobowiązania w podatku akcyzowym za luty...

I GZ 218/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-18

podatku akcyzowego postanawia: oddalić zażalenie Wyrokiem z 5 kwietnia 2018 r., sygn. akt I SA/Rz 151/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie: w pkt 1/ uchylił...
.: nr [...], nr [...], nr [...], nr [...], nr [...], nr [...], nr [...], nr [...], nr [...], nr [...], nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego; w pkt 2/ umorzył postępowania administracyjne w w/w sprawach, zaś w pkt 3/ zasądził...

I SAB/Łd 13/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-11-26

skarżącemu zobowiązanie w podatku akcyzowym za poszczególne miesiące 2007 r. Skarżący podniósł, że wniosek o wznowienie skierował w dniu 20 marca 2017 r. do Dyrektora Izby...
wyjaśniono, że Sąd I instancji pomimo, iż wniesiona skarga dotyczyła żądania wznowienia postępowania w podatku VAT oraz żądania wznowienia postępowania w podatku akcyzowym...

I SA/Go 381/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-02-03

w podatku akcyzowym za styczeń, luty, marzec i maj 2019 r., W dniu [...] października Sąd Rejonowy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wykreślił z urzędu...
o stawkę podatku od towaru i usług oraz postanowił wypłacić kwotę w wysokości 1.180,80 złotych., Po rozpoznaniu zażaleń DIAS postanowieniami dnia [...] marca 2021 r...