Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka gruntami X

IV SA/Po 830/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-12-20

oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym'. W związku...
z siedzibą w L. Pani R.H. Strona postępowania zaskarżyła przedmiotową decyzję, albowiem przyznana kwota odszkodowania nie uwzględnia podatku od towarów i usług. Ponadto...

I OSK 421/05 - Wyrok NSA z 2006-02-07

publicznoprawnych od przedsiębiorców, ustawę tą stosuje się wyłącznie do zobowiązań podatkowych, zaś opłata adiacencka nie jest podatkiem. Stosownie bowiem do art. 6...
ustawy - Ordynacja podatkowa, podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz gminy, wynikające z ustawy podatkowej...