Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Finanse publiczne X

V SA/Wa 1692/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-21

Izby Celnej w [...] z dnia [...] maja 2012 r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za miesiąc sierpień 2003 r. 1...
z [...] września 2007 r. określił 'P.' W. M. (dalej: 'Skarżący') zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za sierpień 2003 r. w wysokości i 256.519 zł. W podstawie prawnej...

V SA/Wa 342/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-04

on działalność gospodarczą pod nazwą 'M.' Usługi i Handel M. Ł. Postępowanie to także wykazało, że strona była zobowiązana do zapłaty podatku akcyzowego od 68.830 litrów oleju...
napędowego, od którego nie został zapłacony podatek akcyzowy. Po przeprowadzeniu postępowania Dyrektor UKS decyzją nr [...] z [...] maja 2013r. określił skarżącemu zobowiązanie...

V SA/Wa 341/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-04

gospodarczą pod nazwą '[...]. Postępowanie to także wykazało, że strona była zobowiązana do zapłaty podatku akcyzowego od 68.830 litrów oleju napędowego...
, od którego nie został zapłacony podatek akcyzowy. Po przeprowadzeniu postępowania Dyrektor UKS decyzją nr [....] z [...] maja 2013r. określił skarżącemu zobowiązanie podatkowe w podatku...

V SA/Wa 175/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-09

2013r. określił skarżącej zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za okres rozliczeniowy grudzień 2007r. w wysokości 23.900 zł., W związku z powyższym właściwy...
., poz. 931 ze zm., dalej: 'ustawa o autostradach') mające zastosowanie w sprawie i wskazał, że charakter opłaty paliwowej zbliża ją do podatku akcyzowego, niemniej przepisy...

III SA/Kr 1088/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-11-03

innymi, że w rozumieniu art. 72 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa, nie jest nadpłatą kwota podatku akcyzowego uiszczona z tytułu sprzedaży energii elektrycznej...
wskazanego wyżej przepisu. Skoro zatem ustawodawca, przez prawie 19 lat, nie doszedł do przekonania o potrzebie uregulowania definicji nadpłaty w podatku akcyzowym...

V SA/Wa 2159/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-10

Celnej w Warszawie z dnia ... marca 2015 r. nr ... w przedmiocie odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe w podatku akcyzowym oddala skargę Zaskarżoną decyzją...
odpowiedzialności [...] za zaległości podatkowe [...] w [...] z tytułu niewykonanego zobowiązania w podatku akcyzowym za grudzień 2004 r., Stan sprawy przedstawia się następująco...

I SA/Wr 1975-1980/02 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2003-07-10

w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ i czynność ta nie podlega...
podatkowe klasyfikacji statystycznych wprowadzających pojęcie usługi parkingowej oraz przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Zwróciła uwagę...

I SA/Gl 188/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-06-07

oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Tym samym...
w nadmiernej wysokości, tj. kwoty podatku VAT podlegającej zwrotowi, w wysokości [...] zł, udzielonej przez Województwo [...] na realizację zadania pn. Wymiana instrumentów...

III SA/Gd 1024/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-04-07

przepisami prawa, gdyż przedmiotowe naruszenie nie było związane z uszczupleniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego., W dniu 7 maja 2019 r. strona...
od nałożenia kary,, - pominięcie rzeczywistej intencji ustawodawcy i nieodstąpienie od nałożenia kary pomimo braku uszczuplenia Skarbu Państwa w podatku akcyzowym i podatku...

V SA/Wa 2384/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-13

. nr [...] określającej zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego M. w wysokości 8.063 zł., W ramach podjętych czynności...
w podatku akcyzowym) do spółki cywilnej, a nie wspólników spółki cywilnej, co zdaniem skarżących powinno spowodować stwierdzenie ich nieważności. Sąd zauważa, że zagadnienie...
1   Następne >   3