Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Egzekucyjne postępowanie X

I SA/Go 600/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-09-21

z dnia [...] lipca 2010r., o numerach od [...], prowadzi postępowanie egzekucyjne z majątku Skarżącej, celem wyegzekwowania należności z tytułu podatku akcyzowego...
. Organ egzekucyjny zawiadomieniem z dnia [...] lipca 2010r. Nr [...] dokonał zajęcia wierzytelność pieniężnej z tytułu nadpłaty w podatku akcyzowym, zawiadomieniem z dnia...

I SA/Lu 865/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-03-08

postępowań egzekucyjnych prowadzonych na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych na zaległości z tytułu podatku akcyzowego od stycznia do października 2006 roku, utrzymał...
podatkowe w podatku akcyzowym w łącznej kwocie [...]zł., Naczelnik Urzędu Skarbowego w C. potraktował pismo zobowiązanego jako wniosek w trybie art. 363 § 1 ustawy - Kodeks...

III SA/Po 131/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-06-25

. O. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w P. z dnia [...] grudnia 2018r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia i zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym...
roku, nr [...], o odmowie stwierdzenia i zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym w kwocie 680.717,00 zł wraz z odsetkami liczonymi od dnia wpłaty do dnia zwrotu oraz umorzeniu...

I SA/Gd 691/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-10-12

pobranego zwrotu podatku akcyzowego za okres od 01.08.2012 r. do 31.01.2013 r. w kwocie 7.783,95 zł. Jako podstawę prawną egzekwowanego obowiązku wierzyciel wskazał (doręczoną...
zwrotu podatku akcyzowego na 2013 r., wyliczony wg zasady określonej w art 4 ust. 2 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego...

I GSK 692/11 - Wyrok NSA z 2012-10-30

. z dnia [...] września 2010 r. nr [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku akcyzowym 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu...
jawna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. z dnia [...] września 2010 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym, uchylił zaskarżoną decyzję...

II FSK 1035/08 - Wyrok NSA z 2009-10-07

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 'P.' zobowiązanie w podatku akcyzowym za poszczególne miesiące 2005 r., 2. W związku z nieuregulowaniem należności podatkowych Dyrektor Izby Celnej...
jako wierzyciel, wniósł o uznanie zarzutów za nieuzasadnione. Wskazał, że ciążące na stronie zobowiązanie w podatku akcyzowym jest zobowiązaniem powstającym ex lege, a strona...

III SA/Łd 1079/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-02-27

Kontroli Skarbowej w P. określił A. s.c. zobowiązanie w podatku akcyzowym za sierpień 1999 r. W tym czasie wspólnikami spółki byli jedynie M. i M. Z., Po wystąpieniu ze spółki...
w podatku akcyzowym za sierpień 1999 r. Ostatecznie należność pieniężna została uregulowana w całości w dniu 26 października 2007 r., kiedy to nastąpiło zajęcie rachunku...

I SA/Po 1323/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-02-22

gospodarczą pod nazwą 'A' z siedzibą w K. 81, zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za poszczególne miesiące 2005 r. na łączna kwotę [...] zł. W związku...
akcyzowym jest zobowiązaniem powstającym ex lege, a strona miała zgodnie z dyspozycja art.19 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29 z 2004 r...

I SA/Po 1322/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-02-22

gospodarczą pod nazwą 'A' z siedzibą w K K [...], zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za poszczególne miesiące 2005 r. na łączna kwotę [...] zł. W związku...
(Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz.1954; dalej u.p.e.a.) uznał wniesione zarzuty za nieuzasadnione. Uzasadniając wskazał, że ciążące na stronie zobowiązanie w podatku akcyzowym...

I SA/Po 1320/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-02-22

gospodarczą pod nazwą 'A' z siedzibą w K K [...], zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za poszczególne miesiące 2005 r. na łączna kwotę [...] zł. W związku...
akcyzowym jest zobowiązaniem powstającym ex lege, a strona miała zgodnie z dyspozycja art.19 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29 z 2004 r., poz...
1   Następne >   +2   +5   +10   100