Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X

III SA/Wa 234/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-05-10

Zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ jeżeli stawki akcyzy...
określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za czerwiec 2003r. oddala skargę Decyzją z [...] lutego 2004 r. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w W. określił Spółce Akcyjnej 'B...

III SA/Łd 423/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-09-15

przez przedsiębiorcę warunków określonych w art. 48 ust. 1 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 2009 r., ze zm.) [dalej: ustawa o podatku...
akcyzowym]. Zezwolenie wydane zostało na czas nieoznaczony., Pismem z 3 czerwca 2015 r. Wydział Rozliczeń Ceł i Podatków Izby Celnej w Ł. poinformował Referat Podatku...

II GSK 3811/16 - Wyrok NSA z 2018-11-21

r. określającą stronie zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za okresy rozliczeniowe: grudzień 2012 r. w wysokości 184.040,00 zł; styczeń 2013 r. w wysokości...
z tytułu podatku akcyzowego. Jednocześnie pouczył prowadzącego skład podatkowy, że nieusunięcie stwierdzonych uchybień, tj. nieuiszczenie określonych ww. decyzją należności...

III SA 1598/98 - Wyrok NSA z 1999-05-18

Mimo odrębności podatku akcyzowego w porównaniu z podatkiem od towarów i usług, urząd skarbowy jest zobowiązany do ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego...
w podatku od towarów i usług podatnikowi, który w złożonej deklaracji dla podatku VAT niezasadnie i niezgodnie z przepisami o podatku akcyzowym powiększył kwotę naliczonego...

III SA 1291/97 - Wyrok NSA z 1998-09-02

pracowników nadzoru podatkowego, ani od winy, bądź braku winy po stronie sprzedawcy. oddala skargę w przedmiocie wymiaru podatku akcyzowego za okres od czerwca...
od 20 marca 1995 r. 325,00 zł za 10 dm3 100 procent, a od 21 sierpnia 1995 r. 375,00 zł., Od wysokości ceny spirytusu zależał z kolei podatek akcyzowy. Od 20 marca 1995 r...

II GSK 74/19 - Wyrok NSA z 2019-09-27

, zarówno w rozumieniu ustawy o zapasach, jak i ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 43 z późn. zm.; dalej cyt...
zastosowanie przepisów art. 2 ust. 1 pkt 15 i 31, art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 41 a ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, polegające na zastosowaniu ww. przepisów...

FSK 1883/04 - Wyrok NSA z 2005-09-28

Finansów z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie podatku akcyzowego /Dz.U. nr 119 poz. 1259 ze zm./, preferencje przysługują przy sprzedaży oleju napędowego podmiotom wykonującym...
podatek naliczony, o którym mowa w art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm...

II GSK 1299/18 - Wyrok NSA z 2019-09-27

odesłania do ustawy o podatku akcyzowym oraz o istniejącym związku tej regulacji z przepisami regulującymi podatek VAT. W ocenie sądu, to że kontrahenci skarżącej nie uznają...
grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 43 z późn. zm.; dalej cyt. jako: u.p.a.) poprzez ich błędną wykładnię skutkującą uznaniem...

VI SA/Wa 1634/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-02

podatku akcyzowego za okres od dnia 10 czerwca 2013 r. do dnia 10 marca 2014 r. Kontrola podatkowa została zakończona doręczeniem Podatnikowi w dniu [...] kwietnia 2014 r...
stwierdzone w postępowaniu podatkowym naruszenia przepisów ustawy o podatku akcyzowym postanowieniem z dnia [...].10.2014 r. w dniu [...].10.2014 r. Naczelnik Urzędu Celnego II...

I FSK 415/05 - Wyrok NSA z 2005-09-14

podatkowym. Na gruncie ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50/ nadal podatnikiem pozostała spółka jawna...
określone w art. 27 ust. 5 i 6 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 14 września 2005 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   13