Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Celne postępowanie X

I SA/Go 412/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-12-01

na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za styczeń, od marca do grudnia 2004 r. oddala skargę. I SA / Go 412 / 09, U Z A S A D N...
[...].04.2009 roku, wydanej w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym, za miesiące za styczeń i od marca do grudnia 2004...

I SA/Go 413/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-11-10

na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiące styczeń, luty oraz od maja do listopada 2005 r. oddala skargę. Skarżący...
roku, wydanej w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym, za miesiące od stycznia do lutego i od maja do listopada 2005 roku., Z akt sprawy...

I GSK 36/05 - Wyrok NSA z 2005-02-25

z podatku akcyzowego - oddala skargę kasacyjną - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku wyrokiem z dnia 17 września 2004 r., sygn. akt I SA/Bk 218/04, po rozpoznaniu...
za nieprawidłowe w części dotyczącej zwolnienia z podatku akcyzowego, podatku od towarów i usług - oddalił skargę., W uzasadnieniu wyroku Sąd przytoczył następujące...

I GSK 35/05 - Wyrok NSA z 2005-02-25

, który obowiązany jest badać materialnoprawne podstawy zwolnienia od podatku akcyzowego, w tym wymienione w par. 11 pkt 1 lit. 'c' rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22...
marca 2002 r. w sprawie podatku akcyzowego /Dz.U. nr 27 poz. 269 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym : Przewodniczący Kazimierz...

III SA/Łd 761/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-10-05

. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. orzeka, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu...
, 2, 3, art. 62, art. 65 ust. 1, ust. 1 a pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym ( Dz.U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.), § 2 ust. 1 pkt 1, § 4 ust. 1...

I GSK 57/10 - Wyrok NSA z 2011-01-26

wznowienia postępowania w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od Z. P. na rzecz Dyrektora Izby Celnej w P. 180 (sto...
., Sąd I instancji uwzględnił następujący stan sprawy. Z. P. w deklaracji akcyzowej z dnia [...] czerwca 2004 r. wykazał podatek akcyzowy w kwocie 6.540 zł - według stawki...

III SA/Gd 518/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-03-22

akcyzowego i podatku od towarów i usług 1) uchyla zaskarżoną decyzję; 2) zasądza od Dyrektora Izby Celnej na rzecz 'A' Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. kwotę 5.117...
, art. 14 ust. 7, art. 27 ust. 4, art. 92 ust, art. 93 ust. 1 pkt 1, art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 3, poz. 11 ze zm.), art...

I SA/Bd 251/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-06-07

O. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. z dnia [...] 2006r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wenątrzwspólnotowego samochodu...
W dniu [...] 2005 roku do Urzędu Celnego w T. wpłynął wniosek Krzysztofa O. o stwierdzenie nadpłaty podatku akcyzowego w kwocie 1.272 PLN i jego zwrot z tytułu nabycia...

I SA/Bd 250/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-06-21

O. F.H.U.'O.' z/s w Ł. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. z dnia [...] 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym z tytułu...
postępowania. W dniu [...] 2005r Krzysztof O. wystąpił do Urzędu Celnego w T. z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku akcyzowego w kwocie 835 PLN i jego zwrot z tytułu...

III SA/Lu 180/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-06-24

Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] października 2004 r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku akcyzowym dot. nabycia wewnątrz wspólnotowego...
2004 r., określającej zobowiązanie w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego marki [...] - utrzymał w mocy tę decyzję...
1   Następne >   +2   +5   +10   100