Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budżetowe prawo X

I GSK 201/13 - Postanowienie NSA z 2014-03-20

. O. C. (P.) Sp. z o.o. w G. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] lutego 2012 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego postanawia: 1. umorzyć postępowanie...

I SA/Go 54/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-03-07

Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego z tytułu importu towaru postanawia: odmówić wstrzymania...
Urzędu Celnego z dnia [...] czerwca 2015 r. nr [...] określającą skarżącej oraz 'G' sp. z o.o. prawidłową kwotę podatku akcyzowego z tytułu importu (A) w wysokości 271.383,00...

I GSK 593/06 - Wyrok NSA z 2007-01-24

, 11c oraz art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.)., Powyższe zarzuty zostały...
ze wskazanymi przez skarżącą przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (ustawa o VAT). Sąd stwierdził, że w związku ze zmianami wprowadzonymi...

I GSK 554/06 - Wyrok NSA z 2007-01-24

. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.)., Powyższe zarzuty zostały uściślone i uzupełnione...
od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) dalej: ustawa o VAT. Sąd stwierdził, że w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 27 czerwca...

I SA/Go 825/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-10-26

Urzędu Statystycznego z dnia [...] września 2003r. jak również w przepisach ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. W chwili...
Ministra Finansów z 27 grudnia 1995r. Samochody osobowe sklasyfikowane według kodów SWW 1021 i 1022 zostały dla potrzeb określania podatku VAT i podatku akcyzowego...

II GSK 738/10 - Wyrok NSA z 2011-07-06

oraz podatku akcyzowym (Dz. U. 11 poz. 50 ze zm.), a zatem znana na datę udzielenia dotacji. Jest ona regulacją odrębną od ustawy o finansach publicznych. Uprawnienia...
), z terminem realizacji do dnia 31 marca 2005 r., Z. skorzystał z prawa do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług związanego z zakupami inwestycyjnymi. Decyzją Naczelnika...

I SA/Ol 335/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-09-01

. 107 § 1 kpa, art. 93 ustawy o notariacie, art. 89 ust. 6 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym, ustawy o dowodach osobistych) wskazując, że w zasadzie (poza wyjątkami) prawo...
z 16 maja 2007 r., III CSK 56/07). Są jednak przepisy, w których jest expressis verbis zapisane, że podpis musi być czytelny. Tak jest np. w ustawie o podatku akcyzowym...

I GSK 2512/06 - Wyrok NSA z 2007-03-21

kwestii podatku VAT i podatku akcyzowego z tytułu importu towaru. Również i w tym przypadku datą wszczęcia postępowania jest data przyjęcia zgłoszenia celnego, co odpowiada...
ze zmianami) a art. 217 Konstytucji RP. Wymieniony przepis Konstytucji RP zawiera zasadę, zgodnie z którą nakładanie podatków i danin publicznych możliwe...