Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

III SAB/Wa 64/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-16

związany jest terminem określonym w art. 139 § 1 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z treścią tego przepisu załatwienie sprawy powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki...
, czy postępowanie jest szczególnie skomplikowane, a z przepisów Ordynacji podatkowej nie wynika obowiązek odrębnego zawiadamiania Strony o takim charakterze sprawy. Natomiast...

I SAB/Gd 3/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-04-15

z dnia, 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) - dalej jako 'Ordynacja podatkowa', przez prowadzenie postępowania niezgodnie...
z przepisami prawa; art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej - przez prowadzenie postępowania w sposób nie budzący zaufania do organów podatkowych; art. 122 Ordynacji podatkowej...

I SAB/Lu 18/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-09-20

Administracyjny w pierwszej kolejności wyjaśnił, że w Ordynacji podatkowej w przeciwieństwie do Kodeksu postępowania administracyjnego, nie wprowadzono instytucji...
niewłaściwe zastosowanie przepisów: art. 139 §1 w zw. z art. 140 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa w zw. z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 28...

I SAB/Lu 11/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-06-30

, w którym na podstawie art. 141 §1 ustawy z 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012, poz. 749 ze zm.) w zw. z art. 8 ust. 1 pkt 2, art. 31 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy...
. Z unormowań Ordynacji podatkowej wynika tymczasem, że organ podatkowy ma obowiązek działać szybko i wnikliwie, a sprawę nawet szczególnie skomplikowaną załatwić w terminie 2...

III SAB/Wa 58/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-10

wniosła o :, - umorzenie postępowania w sytuacji naruszenia art 284b § 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm., dalej...
Ordynacji podatkowa) i nakazanie wypłacenia zgodnie z art. 87 ust. 7 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2016, poz. 710, dalej ustawa o VAT...

I SAB/Lu 10/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-06-30

, w którym na podstawie art. 141 §1 ustawy z 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012, poz. 749 ze zm.) w zw. z art. 8 ust. 1 pkt. 2, art. 31 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1...
. Z unormowań Ordynacji podatkowej wynika tymczasem , że organ podatkowy ma obowiązek działać szybko i wnikliwie, a sprawę nawet szczególnie skomplikowaną załatwić w terminie 2...

I FSK 102/16 - Wyrok NSA z 2017-12-14

i Unii Europejskiej. W końcu wskazał na art. 139 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa z wnioskiem, że jego sprawa nie jest bardziej skomplikowana od spraw szczególnie...
i § 2 Ordynacji podatkowej przez niewskazanie jakie konkretnie okoliczności wymagają wyjaśnienia i jakie dowody organ zamierza przeprowadzić., Oddalając tę skargę Sąd...

I SAB/Lu 19/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-09-08

i nieuwzględnienie zasady neutralności podatku VAT;, - art. 274c Ordynacji podatkowej przez dokonywanie kontroli krzyżowych w postępowaniu sprawdzającym u wszystkich podmiotów...
Ordynacji podatkowej przez zbieranie materiału zbędnego i przeciąganie trwania postępowania ponad miarę;, - art. 120, art. 121 § 1 i § 2, art. 124, art. 125 § 1 w związku...

I SAB/Po 5/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-12-10

decyzje tego organu z dnia [...] stycznia 2012 r. nie są dotknięte żadną z wad wymienionych w art. 247 § 1 Ordynacji podatkowej. Kolegium, odnosząc się do argumentacji...
. 120-123, art. 169 § 1, art. 200 § 1, art. 130, art. 187 § 1, art. 210 § 4 Ordynacji podatkowej., Po rozpoznaniu odwołania skarżących SKO, decyzjami z dnia [...] listopada...

I SAB/Lu 34/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-03-22

., W skardze pełnomocnik podatnika zarzucił naruszenie, - art. 120, art. 125 § 1 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 87 § 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku...
niebudzącego wątpliwości stanu faktycznego i prawnego w niniejszej sprawie;, - art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej poprzez prowadzenie kontroli podatkowej za kwiecień 2014 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100