Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 658 Bezczynność X

I SAB/Gl 17/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-04-30

sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm., dalej: 'Ordynacja podatkowa')., Skarga została wywiedziona na podstawie następujących okoliczności...
14 maja 2012 r. złożyła na podstawie art. 77 § 1 pkt 1 lit. b) w związku z art. 72 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej wniosek o zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości w 2006...

I SAB/Gl 3/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-05-26

od nieruchomości za 2007 r. i zasądzenia kosztów postępowania, zarzucając naruszenie art. 77 § 2 pkt 2 Ordynacji podatkowej, poprzez niedokonanie zwrotu nadpłaty w wysokości [...]zł...
. 274a § 2 i art. 81 § 1 Ordynacji podatkowej, organ wezwał Spółkę w charakterze strony do złożenia wyjaśnień wraz z udokumentowaniem deklaracji i korekt deklaracji...

I FSK 1267/19 - Wyrok NSA z 2019-09-11

przez Sąd pierwszej instancji stanu faktycznego sprawy wynikało, że Szef KAS na podstawie art. 119zv § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r...
., poz. 800 ze zm., obecnie Dz. U. z 2019 r. poz. 900, ze zm.), zwanej dalej 'Ordynacją podatkową', dokonał blokady rachunków bankowych należących do Spółki na okres 72...

I SAB/Kr 2/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-04-11

Kolegium Odwoławczego polegającą na braku rozpoznania jego wniosku z 17 sierpnia 2016 r. o wyłączenie na podstawie art. 130 § 3 Ordynacji podatkowej od udziału...
podatkowego określone w art. 121 § 1, art. 122 i art. 130 § 3 Ordynacji podatkowej. W ocenie skarżącego brak bezpośredniego przełożonego w stosunku do wójta, burmistrza...

III SAB/Wa 1/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-13

. 78 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm., dalej: Ordynacja podatkowa). Wyjaśniła, iż w związku z uchyleniem decyzji...
od osób prawnych za 2006 r. na zabezpieczenie w formie określonej w art. 33d § 2 pkt 6 lub pkt 7 Ordynacja podatkowa., Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w W. decyzją...

VIII SAB/Wa 72/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-09

[...] listopada 2012 roku znak: [...]) na podstawie art. 179 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U., z 2012 r., poz. 749 ze zm.; dalej: 'Ordynacja podatkowa...
'konieczność zebrania dodatkowego materiału w sprawie, jego analizy i zachowania uprawnień strony wynikających z przepisów ustawy Ordynacja podatkowa'. W dniu [...] maja 2014...

I SAB/Po 2/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-05-16

ponaglenie za nieuzasadnione. Zdaniem organu nie wystąpiły w niniejszej sprawie przesłanki z art. 141 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018...
r., poz. 800 ze zm.; dalej: 'Ordynacja podatkowa'). Dyrektor, przypominając kolejność wydawanych postanowień o przedłużeniu terminu do zwrotu podatku, nie dostrzegł...

I SAB/Lu 11/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-10-18

w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2007 r. Jako podstawę wznowienia wskazał art. 240 § 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r...
i § 2. art. 243 § 1 Ordynacji podatkowej. poprzez rażące naruszenie terminów załatwienia sprawy., W uzasadnieniu pełnomocnik skarżącej argumentował, że zgodnie z art. 4...

I SAB/Lu 9/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-10-18

w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2008 r. Jako podstawę wznowienia wskazał art. 240 § 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r...
i § 2. art. 243 § 1 Ordynacji podatkowej. poprzez rażące naruszenie terminów załatwienia sprawy., W uzasadnieniu pełnomocnik skarżącej argumentował, że zgodnie z art. 4 ust...

I SAB/Rz 9/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-12-01

. 121 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm. - określanej dalej jako Ordynacja podatkowa) poprzez naruszenie zasady...
zakończenia wskazanych kontroli był kilkakrotnie przedłużany w trybie art. 140 § 1 Ordynacji podatkowej., Pierwotnie sprawa miała zostać załatwiona do 30 października 2015 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100