Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 657 Inne interpretacje X

VI SA/Wa 1881/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-21

naliczone odsetki podatkowe za zwłokę, o ile nie zachodzi przypadek określony w przepisie art. 54 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj: Dz...
jej (opłaty) wymagalności' regulują określone przepisy Ordynacji podatkowej, które mają zastosowanie do rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością na mocy art...

II SA/Op 494/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-11-29

doznaje jedynie ograniczenia na rzecz interpretacji podatkowych, których wydanie następuje w trybie przewidzianym przepisami Ordynacji podatkowej (art. 10a ust. 4 ustawy...
przewidzianych w Ordynacji podatkowej, a mając na względzie, że zagadnienie przedstawione do interpretacji dotyczy takich przepisów prawa hazardowego, z których wynika obowiązek...

II GSK 998/13 - Wyrok NSA z 2014-09-09

działalności gospodarczej, drugi zaś wyłącznie dla interpretacji prawa podatkowego, uregulowany w Ordynacji podatkowej. Tak więc choć art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy...
o finansach publicznych podatki zalicza do danin publicznych, to zasady i tryb udzielania interpretacji przepisów prawa podatkowego określa inna ustawa - Ordynacja podatkowa...

II GSK 542/11 - Wyrok NSA z 2012-05-10

- art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm., dalej: Op. ) wskazuje jako organ właściwy ministra...
WSA, zasadniczą cechą różniącą omawiane wpłaty z ustawy o kinematografii od danin, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, jest związanie tychże wpłat...

III SA/Gd 404/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-11-17

gospodarczej ani interpretacji wydanej w oparciu o przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa. Mają one bowiem charakter informacyjny i nie wywołują oczekiwanych przez spółkę...
Urzędu Celnego działając na podstawie art. 208 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm...

VI SA/Wa 2301/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-04

z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm., dalej: Op. ) wskazuje jako organ właściwy ministra właściwego do spraw finansów...
o kinematografii od danin, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, jest związanie tychże wpłat nie z budżetem państwa lub jednostki samorządu terytorialnego...

III SA/Gd 236/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-10-06

., Decyzją z dnia 14 stycznia 2011 r. znak [...] Naczelnik Urzędu Celnego działając na podstawie art. 208 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst...
. ustawy - Ordynacja podatkowa. W/w obowiązek wynika z dyspozycji art. 73 ust. 1 ustawy - Prawo celne., W związku z tym przepis ustawy, na który powołuje się spółka...

V SA/Wa 4316/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-27

uiszczenia opłaty od środków spożywczych., 2. przepisów postępowania, tj.:, a) art. 14c § 2 Ordynacji podatkowej poprzez niewystarczające uzasadnienie prawne rozstrzygnięcia...
publicznym przemawia też deklarowane przez ustawodawcę ratio legis regulacji wprowadzającej opłatę cukrową, Odnosząc sią do zarzutu naruszenia art. 14c § 2 Ordynacji podatkowej...

VI SA/Wa 2524/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-09

nieuregulowanym w ustawie, do należności z tytułu opłaty zapasowej stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r...
działu III Ordynacji podatkowej zatytułowany 'Nadpłata' to jedyne przepisy związane z opłatą zapasową, które regulują zwrot opłaty zapasowej przez Prezesa Agencji...

II GSK 2542/21 - Wyrok NSA z 2022-01-19

interpretacje tak rozumianych - tzn. jako pieniężnych - danin mogłoby zostać dokonane na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa., Zasadnie NSA wskazał...
stanowią inaczej (art. 34 ust. 1 pkt 16 p.p.), natomiast tryb udzielania interpretacji przepisów prawa podatkowego reguluje Ordynacja podatkowa - podkreślił odrębność...
1   Następne >   +2   4