Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

II SA/Op 467/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-11-04

oraz art. 101 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60, z późn. zm. (powinno być Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm...
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60, z późn. zm. - powinno być Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm. - przypis Sądu, dalej zwanej...

I SA/Rz 163/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-04-09

i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2126 z późn. zm., dalej: Ordynacja podatkowa),w zw. z art. 29 ust. 7 ustawy o Agencji...
Ordynacji podatkowej, jednak w niniejszej sprawie potrącenie zostało dokonane w oparciu o art. 31 ust. 1 ustawy o Agencji, a nie zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi...

I SA/Ke 197/22 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-08-25

spadek w całości po zmarłym dłużniku., Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia organ wskazał art. 97 i art. 98 Ordynacji podatkowej mające zastosowanie w sprawie na podstawie...
art. 29 ust. 7 ustawy z 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, (j.t. [...]) dalej 'ustawa o Agencji'. W art. 98 Ordynacji podatkowej...

VIII SA/Wa 71/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-07

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) oraz art. 30 § 4, art. 47 § 4 i art. 53 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz...
na fakt, czy dostawca hurtowy uprzednio wniesie tę opłatę na rzecz podmiotu skupującego;, 2) art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2018, poz...

II SA/Bd 1227/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-02-03

też unormowanie zawarte w art. 100 § 1 w zw. z art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym 'Organy podatkowe właściwe ze względu...
. B. - Cz., zarzuciły rażące naruszenie art. 1016 - 1032 kodeksu cywilnego w zw. z art. 98 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa oraz naruszenie art. 7, art. 11, art. 77 § 1...

I SA/Ke 279/23 - Wyrok WSA w Kielcach z 2023-10-12

rozstrzygnięcia organ wskazał art. 97 i art. 98 Ordynacji podatkowej mające zastosowanie w sprawie na podstawie art. 29 ust. 7 ustawy z 9 maja 2008 r. o Agencji...
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, (j.t. Dz.U.2019.1505) dalej 'ustawa o Agencji'. W art. 98 Ordynacji podatkowej ustawodawca wprost odsyła do przepisów Kodeksu cywilnego...

V SA/Wa 681/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-06

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.; dalej 'Ordynacja podatkowa') spadkobiercy podatnika przejmują przewidziane w przepisach prawa...
Kodeksu cywilnego o przyjęciu i odrzuceniu spadku oraz o odpowiedzialności za długi spadkowe (art. 98 § 1 Ordynacji podatkowej)., Organ odwoławczy zaznaczył, iż z aktu...

I SA/Bd 32/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-03-08

. W uzasadnieniu organ przywołał przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r., poz. 1540 ze zm.), regulujące kwestię odpowiedzialności osób trzecich...
za zaległości podatkowe spółki. Podniósł, że jak wynika z art. 116 § 1 Ordynacji podatkowej, do ustalenia odpowiedzialności członka zarządu konieczne jest ustalenie...

III SA/Wr 749/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-12-19

1997 r. Ordynacja podatkowa, gdy żądanie zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną lub z jakichkolwiek innych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte, organ...
jako możliwość poddania decyzji przymusowej egzekucji, lecz związania treścią takiej decyzji. Po myśli bowiem art. 212 zdanie pierwsze Ordynacji podatkowej - organ, który wydal...

I SA/Kr 1029/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-09-10

decyzjom, iż pozostają ona w sprzeczności z art. 68 ust. 1 w zw. z art. 21 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U z 2012 r. poz. 749...
wyeliminowane z obiegu prawnego. W ocenie Beneficjenta z przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa jednoznacznie wynika, że zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem doręczenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100