Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I GSK 526/18 - Wyrok NSA z 2020-10-15

wysokości., Skarżący zarzucił organowi I instancji naruszenie art. 54 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej poprzez wyliczenie odsetek bez uwzględnienia okresów zawieszenia...
podatkowej, zgodnie z którym odsetek za zwłokę nie nalicza się za okres od dnia następnego po upływie terminu, o którym mowa w art. 139 § 3 Ordynacji podatkowej, do dnia...

I GSK 470/18 - Wyrok NSA z 2020-10-15

I instancji naruszenie art. 54 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej poprzez wyliczenie odsetek bez uwzględnienia okresów zawieszenia ich naliczania. W uzasadnieniu zażalenia wskazał...
, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonując naliczenia odsetek nie wziął pod uwagę przepisu art. 54 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym odsetek za zwłokę...

I GSK 523/18 - Wyrok NSA z 2020-10-15

naruszenie art. 54 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej poprzez wyliczenie odsetek bez uwzględnienia okresów zawieszenia ich naliczania. W uzasadnieniu zażalenia wskazał, że Wojewoda...
Warmińsko-Mazurski dokonując naliczenia odsetek nie wziął pod uwagę przepisu art. 54 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym odsetek za zwłokę nie nalicza...

I GSK 442/18 - Wyrok NSA z 2020-10-15

organowi I instancji naruszenie art. 54 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej poprzez wyliczenie odsetek bez uwzględnienia okresów zawieszenia ich naliczania. W uzasadnieniu...
zażalenia wskazał, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonując naliczenia odsetek nie wziął pod uwagę przepisu art. 54 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym odsetek...

I GSK 525/18 - Wyrok NSA z 2020-10-15

i określenie odsetek w prawidłowej wysokości. Skarżący zarzucił organowi I instancji naruszenie art. 54 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej poprzez wyliczenie odsetek...
, nieuregulowanych ustawą o finansach publicznych, stosuje się przepisy k.p.a. oraz odpowiednio przepisy działu III Ordynacji podatkowej., Stosownie do treści art. 55 § 2...

I GSK 444/18 - Wyrok NSA z 2020-10-15

postanowienia i określenie odsetek w prawidłowej wysokości. Skarżący zarzucił organowi I instancji naruszenie art. 54 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej poprzez wyliczenie odsetek...
ustawy, nieuregulowanych ustawą o finansach publicznych, stosuje się przepisy k.p.a. oraz odpowiednio przepisy działu III Ordynacji podatkowej., Stosownie do treści art. 55...

I GSK 472/18 - Wyrok NSA z 2020-10-15

podatkowej., Stosownie do treści art. 55 § 2 Ordynacji podatkowej, jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, wpłatę...
, stosownie do treści art. 55 § 2 Ordynacji podatkowej, zarachować proporcjonalnie dokonaną wpłatę na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku...

I GSK 528/18 - Wyrok NSA z 2020-10-15

postanowienia i określenie odsetek w prawidłowej wysokości. Skarżący zarzucił organowi I instancji naruszenie art. 54 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej poprzez wyliczenie...
. 60 ustawy, nieuregulowanych ustawą o finansach publicznych, stosuje się przepisy k.p.a. oraz odpowiednio przepisy działu III Ordynacji podatkowej., Stosownie do treści...

I GSK 441/18 - Wyrok NSA z 2020-10-15

postanowienia i określenie odsetek w prawidłowej wysokości., Skarżący zarzucił organowi I instancji naruszenie art. 54 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej poprzez wyliczenie...
w art. 60 ustawy, nieuregulowanych ustawą o finansach publicznych, stosuje się przepisy k.p.a. oraz odpowiednio przepisy działu III Ordynacji podatkowej., Stosownie do treści...

I SA/Go 1273/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-11-27

- Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych., Uzasadniając swoje stanowisko Wojewoda stwierdził, że Rada Miejska w § 3 ust 1 pkt 3 wskazanej uchwały...
. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.)., Rada Miejska w § 3 ust. 1 pkt 3 przedmiotowej uchwały wśród wierzytelności gminy i jej jednostek...
1   Następne >   +2   +5   +10   100