Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SA/Po 1230/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-03-07

na mocy art. 293 § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r Nr 8, poz. 60 ze zm.) tajemnice skarbową. Jak bowiem wskazuje analiza art. 293...
dokumenty dotyczą, jak i podmioty enumeratywnie wymienione w art. 297 Ordynacji podatkowej. Co charakterystyczne, dostęp do informacji stanowiącej tajemnice skarbową...

III OSK 866/22 - Wyrok NSA z 2023-09-29

do informacji publicznej, art. 293 ustawy Ordynacja podatkowa, art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f i ust. 2 ustawy o finansach publicznych oraz art. 104 k.p.a., odmówił w punkcie 1...
przepisy ustawy Ordynacja podatkowa. Z art. 293 § 1 Ordynacji podatkowej wynika, że indywidualne dane zawarte w deklaracji oraz w innych dokumentach składanych przez podatników...

IV SA/Po 578/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-03-11

celnym pisma Ministerstwa Finansów z dnia [...] sierpnia 2004 r., W uzasadnieniu organ wyjaśnił, iż zgodnie z art. 306a § 2 pkt 2 Ordynacji podatkowej organ podatkowy wydaje...
decyzji Dyrektora Izby Celnej jest ona okolicznością istotną i znaczącą dla oceny czy organy podatkowe naruszyły zasadę opisaną w art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej...

I OSK 2111/13 - Wyrok NSA z 2014-01-10

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa i w wyniku tego zawieszenia zobowiązanie podatkowe nie zostało wykonane w całości przed upływem ustawowego terminu...
podatkowego był w trakcie jego biegu, to znaczy, nie był zawieszony na skutek zaistnienia innych przesłanek zawieszenia określonych w art. 70 ordynacji podatkowej...

I OSK 1195/20 - Wyrok NSA z 2020-11-19

pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.) oraz art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli...
skarbową i z tego powodu dostęp do nich odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Ordynacji podatkowej. Decyzje te dotyczą bowiem konkretnego podatnika...

II SA/Po 123/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-04-13

. 293 § 1 Ordynacji podatkowej indywidualne dane zawarte w deklaracji oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów objęte są tajemnicą...
1 Ordynacji podatkowej ;, 2) aktach dokumentujących czynności sprawdzające;, 3) aktach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej oraz aktach postępowania w sprawach...

I OSK 583/14 - Wyrok NSA z 2015-02-06

, skarżący wskazał, że w lipcu 2012 r. G. działając na zlecenie K. 'L.' przygotowała raport na temat stosowania art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej w praktyce państwowych...
nieprawidłowości w stosowaniu przepisu art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej, a tego rodzaju obawy mogą rodzić wątpliwości co do zgodności powyższej normy prawnej z zasadą ochrony...

I OSK 2811/13 - Wyrok NSA z 2014-06-12

skarbowe spowodowały zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, na podstawie art. 70 § 6 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. - Ordynacja...
podatkowego był w trakcie jego biegu, to znaczy nie był zawieszony na skutek zaistnienia innych przesłanek zawieszenia, określonych w art. 70 Ordynacji podatkowej (np. w wyniku...

II SA/Po 804/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-02-23

. 293 § 1 i 2 pkt 1-6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. D.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), co przesądza, iż dostęp do nich podlega...
ograniczeniu podmiotowemu na zasadach określonych w Ordynacji podatkowej. Dodatkowo wskazano, z uwagi na treść art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie...

II SA/Sz 984/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-11-24

. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r., Nr 8 poz. 60 z późn zm.), Burmistrz [...] odmówił W.B. udzielenia informacji z kartoteki podatkowej., W uzasadnieniu...
udzielenia przedmiotowych informacji przemawiał również art. 298 oraz art. 299 § 3 Ordynacji podatkowej. W powołanych przepisach Ordynacji podatkowej, zawarty został zamknięty...
1   Następne >   +2   +5   +10   100