Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 646 Prawo własności przemysłowej X

VI SA/Wa 2454/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-03-17

, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, 1598, 2076 i 2105), postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1...
postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań...

II SA 3019/01 - Wyrok NSA z 2002-02-15

lub przemysłowej. Decyzje te wydane zostały na podstawie art. 169 par. 1 i par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm...
ordynacji podatkowej, jeżeli podanie nie spełnia wymagań określonych przepisami prawa, organ podatkowy wzywa wnoszącego podanie do usunięcia braków w terminie 7 dni, pod rygorem...

VI SA/Wa 2466/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-22

Administracyjnego z 15 października 2009r. (sygn. akt II FSK 785/08). W myśl tego wyroku w Ordynacji podatkowej nie ma normy prawnej zakazującej uczestnictwa w postępowaniu...
. bazaorzeczeń.nsa.gov.pl). Poglądy te należy uznać za aktualne przy wykładni art. 130 § 1 pkt 6 Ordynacji podatkowej mającego zastosowanie w przypadku procedury odwoławczej uregulowanej...

VI SA/Wa 579/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-27

, W tym zakresie organ powołał się na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 października 2009 r. (sygn. akt II FSK 785/08). W myśl tego wyroku w Ordynacji podatkowej...
te należy uznać za aktualne przy wykładni art. 130 § 1 pkt 6 Ordynacji podatkowej mającego zastosowanie w przypadku procedury odwoławczej uregulowanej w art. 221 Ordynacji...

VI SA/Wa 1100/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-07-29

. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60, 730, 1133 i 2196), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r...
i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw.., Ponadto, sądy administracyjne...

VI SAB/Wa 45/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-12-29

1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja...
podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw jak też pisemnych interpretacji przepisów prawa...

VI SA/Wa 960/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-12

i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, ze zm.), postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z dnia 16...
oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw...

VI SA/Wa 1666/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-03

oraz z 2017 r. poz. 935), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768 i 935...
. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Sądy administracyjne orzekają także w sprawach, w których przepisy ustaw...

II SA/Rz 1074/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-01-27

. 216 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)., W uzasadnieniu podano, że w dniach [...].02.2009 r. i [...].02.2009 r...
., Dyrektor Izby Celnej postanowieniem z dnia [...] września 2010 r. nr [...], działając na podstawie art. 233 § 1 w zw. z art. 239 Ordynacji podatkowej utrzymał w mocy...

VI SA/Wa 479/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-11

. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz...
przedstawienie w terminie 14 dni następujących dokumentów:, 1) odpisu zeznania podatkowego za rok 2007, ewentualnie dokumentu potwierdzającego wysokość dochodów (lub strat) uzyskanych...
1   Następne >   3