Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA/Bk 28/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-12-19

zaświadczenia o wysokości przeciętnego dziennego zarobku uzyskiwanego z pracy na własnym gospodarstwie rolnym. Powołał się na podstawę prawną - art. 306i Ordynacji podatkowej. Podał...
w kwocie 17 złotych., Postanowieniem z dnia [...].07.2007r. Burmistrz Miasta S. odmówił J. B. wydania zaświadczenia, powołując się na art. 306c Ordynacji podatkowej...

II SA/Gd 2237/02 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2005-01-20

. W odwołaniu od decyzji podniesiony został zarzut niewłaściwej wykładni przepisów o tajemnicy skarbowej. W oparciu o przepis art. 299 § 2 Ordynacji podatkowej, strona odwołująca...
ustawowo chronionych. Jedną z tajemnic ustawowo chronionych jest tajemnica skarbowa. której zasady regulują przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 ordynacja podatkowa. Skoro...

II SA/Bk 495/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-12-15

. nr [...] Burmistrz S. odmówił wydania zaświadczenia o żądanej treści na podstawie art. 306c i art. 216, 219 Ordynacji podatkowej. Podał, że gminne organy podatkowe nie prowadzą ewidencji...
statystyki publicznej., Zażalenie na powyższe postanowienie złożył J. B. zarzucając naruszenie art. 306c i art. 306b Ordynacji podatkowej w zw. z art. 26 ustawy z 20 lipca 2000 r...

III SA/Lu 27/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-06-10

Skarbowego w Ł., działając na podstawie art. 265 § 1, art. 270a, art. 216 oraz art. 171 § 4 Ordynacji podatkowej, postanowieniem z dnia [...] września 2020 r. odmówił M. B...
. przyznania wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji kuratora. Organ wyjaśnił, że na podstawie art. 138 § 1 Ordynacji podatkowej, wystąpił do sądu z wnioskiem...

II SA/Bk 493/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-12-15

. o wydanie na podstawie art. 306i Ordynacji podatkowej zaświadczenia o wysokości przeciętnego dziennego zarobku uzyskiwanego z pracy na własnym gospodarstwie rolnym...
złożył J. B. zarzucając obrazę art. 306a § 2 Ordynacji podatkowej poprzez bezpodstawną odmowę wydania zaświadczenia oraz niekompletność rozstrzygnięcia polegającą...

I OSK 601/10 - Wyrok NSA z 2011-02-24

i prawnych:, W dniu [...] lipca 2007 r. J. B. zwrócił się do Urzędu Miejskiego w S. o wydanie na podstawie art. 306i Ordynacji podatkowej zaświadczenia o wysokości...
pozwalających ustalać ważność zaświadczenia., Zażalenie na powyższe postanowienie złożył J. B. zarzucając obrazę art. 306a § 2 Ordynacji podatkowej poprzez bezpodstawną...

VII SA/Wa 2009/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-15

.) do opłat legalizacyjnych stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm...
.). Zgodnie z art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika...

I SAB/Sz 14/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-12-21

z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm. ) wniósł ponaglenie na niezałatwienie sprawy z wniosku skarżącego z dnia 6...
. 141 ustawy Ordynacja podatkowa., Wojewódzki Sąd Administracyjny z w a ż y ł, co następuje., Zgodnie z art. 3 § 2 pkt 8 p.p.s.a., zakres przedmiotowy skargi na bezczynność...

I SAB/Sz 17/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-04-20

administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.),dalej: p.p.s.a., t.j. czy na podstawie art. 141 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz...
skarżący nie wnosił o ponaglenie w trybie art. 141 Ordynacji podatkowej w związku z jego wnioskiem z dnia 14 października 2010 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny...

I SAB/Sz 1/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-04-20

czy na podstawie art. 141 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm. ) wniósł ponaglenie na niezałatwienie sprawy...
mamy do czynienia wówczas, gdy w określonym przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego lub Ordynacji podatkowej bądź przepisami innego aktu szczególnego terminie organ...
1   Następne >   +2   +5   +10   100