Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

I SA/Łd 32/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-12-12

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm., dalej Ordynacja podatkowa), odmówił uchylenia decyzji ostatecznej...
w art. 223 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej., W piśmie z 11 czerwca 2009 r. podatnik wniósł o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 4 września...

III SA/Wa 2101/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-31

za wypełnienie dyspozycji art. 75 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). W konsekwencji brak było podstaw do zastosowania...
rygoru w postaci pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia na podstawie art. 169 § 4 Ordynacji podatkowej., Wyrok ten wpłynął do Kancelarii Urzędu Skarbowego w Z. w dniu 9...

II FSK 2095/14 - Wyrok NSA z 2016-05-20

. 123 §1 i art. 200 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), o przysługującym mu prawie wypowiedzenia...
już nie jest;, - postanowieniem z dnia 9 sierpnia 2012 r. zawiadomiono skarżącego, zgodnie z art. 140 Ordynacji podatkowej, o przyczynach niezałatwienia sprawy w terminie...

I SA/Wr 689/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-09-19

z 2005 r. poz. 1954 z późn.zm.), czy też stanowi podanie o stwierdzenie nadpłaty w rozumieniu art.72 ustawy Ordynacja podatkowa'., W dniu 05.07.2011 roku do Organu wpłynęło...
Ordynacja podatkowa, dotyczący oprocentowania nadpłaty,, 3. naruszenie art. 77§1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa, dotyczący terminu zwrotu nadpłaty,, 4. naruszenie...

II FSK 2128/08 - Wyrok NSA z 2010-05-11

przez organ podatkowy interpretacji o zakresie zastosowania przepisów prawa podatkowego. Przepisy Ordynacji podatkowej, w stanie prawnym obowiązującym do dnia 30 czerwca...
wyrażonym przez Sąd)., Fakt, że art. 14b Ordynacji podatkowej dopuścił możliwość niewydawania interpretacji przez organy podatkowe po upływie 3-miesięcznego terminu...

I SA/Go 1095/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-01-30

Ordynacji podatkowej treści uzasadnienia decyzji z dnia [...] grudnia 2009r. nr [...] w takim zakresie, jaki wynikał z uchylonego przez Sąd postanowienia., Pismem...
w trybie art. 215 § 1 Ordynacji podatkowej treści uzasadnienia decyzji z dnia [...] grudnia 2009r. nr [...] w takim zakresie, jaki wynikał z uchylonego przez Sąd...

I SA/Gl 901/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-06-04

w obrocie prawnym rozliczenia nadpłaty za 1999 r. powstałej z mocy art. 74 § 2 Ordynacji podatkowej przez okres 7 lat tj. od dnia złożenia wniosku z dnia 5 grudnia 2000 r...
- poprzez pominięcie kwestii rozliczenia odsetek za zwłokę z uwzględnieniem art. 54 § 1 pkt 7 Ordynacji podatkowej oraz to, że postępowanie prowadzone było z uchybieniem...

I SA/Go 150/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-05-06

- w okresie obowiązywania ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych i w okresie obowiązywania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa...
skomplikowanego i winna być załatwiona - zgodnie z art. 139 § 1 Ordynacji podatkowej - w terminie jednego miesiąca. Obciążanie odpowiedzialnością Naczelnika Urzędu...

I SA/Go 151/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-05-06

. o zobowiązaniach podatkowych i w okresie obowiązywania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa. Podkreślił, że uzasadnienie decyzji musi być zgodne...
się w sprawie zebranego materiału dowodowego w trybie art.200 §1 Ordynacji podatkowej. W/w termin upływał w dniu 21 stycznia 2010r., WSA w Gorzowie postanowieniem z 18...

I SA/Go 41/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-04-18

, że zgodnie z art. 139 § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), załatwienie sprawy w postępowaniu...
w sposób spełniający wymogi z art. 191 Ordynacji podatkowej. Ponadto należy podkreślić, iż organ, ustosunkowując się do kwestii niekompletności umowy leasingowej nr [...], wezwaniem...
1   Następne >   +2   +5   +10   19