Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

II GW 4/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-09

również, że zgodnie z treścią art. 15 Ordynacji podatkowej przestrzega swojej właściwości rzeczowej. Powołał przy tym treść przepisu, § 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia...
był Marszałek Województwa M. i należności te nie są wskazane w art. 2 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, to wszelkie czynności, które zostałyby podjęte przez wnioskującego, byłyby...

II FW 2/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-01

Państwa na podstawie z art. 66 § 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2012 r., poz. 270 ze zm., dalej „Ordynacja podatkowa”)., 2. Przepis art. 66 §...
3b Ordynacji podatkowej zawiera normę kompetencyjną wyznaczająca obowiązki Naczelnika Urzędu Skarbowego do wyrażenia lub odmowy wyrażenia zgody na przeniesienie rzeczy...

II FW 15/13 - Postanowienie NSA z 2014-05-30

fotowoltaicznej., Wójt Gminy Wierzchosławice uznał się za organ niewłaściwy w sprawie na podstawie art. 14j i art. 17 § 1 Ordynacji podatkowej, z uwagi na fakt, że wnioskodawca...
jako podstawę prawną art. 14j, art. 15 § 1, art. 16 oraz art. 17 § 1 Ordynacji podatkowej, odesłał wniosek C. [...] Sp. z o.o., wskazując, że w jego ocenie organem właściwym...

II FW 12/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-13

za wydobycie kopaliny nie mógł jednak rozpatrzyć wniosku podatników o umorzenie odsetek od powstałej zaległości podatkowej, do których stosuje się przepisy Ordynacji...
, poparte niebudzącym wątpliwości orzecznictwem sądowym, jest takie, że organ koncesyjny (Marszałek Województwa) nie jest właściwy w sprawach określonych w Ordynacji podatkowej...

II FW 1/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-11

Miasta C., pismem z 29 listopada 2010 r., na podstawie art. 19 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60...
. 18b ustawy Ordynacja podatkowa oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2009 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. nr 165, poz. 1371...

I OW 38/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-08

art. 19 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) zwrócił się z wnioskiem do Naczelnego Sądu...
[...] zwrócił się do Urzędu Miejskiego w S. o wydanie, na podstawie art. 306i ustawy - Ordynacja podatkowa 'zaświadczenia o wysokości przeciętnego dziennego zarobku uzyskiwanego...

II FW 6/05 - Postanowienie NSA z 2006-01-03

Prezydenta Miasta O. jako organ właściwy do rozpoznania sprawy. Prezydent Miasta O. wystąpił na podstawie art. 19 par. 1 pkt 6 Ordynacji podatkowej do Samorządowego Kolegium...
, na podstawie art. 170 par. 1 Ordynacji podatkowej przekazało sprawę do załatwienia, według właściwości, Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w O., Z kolei WSA...

II FSK 2398/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-21

na podstawie art. 19 § 1 pkt 6 i art. 19 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60, z późn. zm.)., Burmistrz Miasta zaskarżył...
. 19 § 2 w zw. z art. 19 § 1 pkt 6 Ordynacji podatkowej nie są rozstrzygnięciami, o których jest mowa w art. 3 § 2 pkt 2 i 4 P.p.s.a. Na poparcie swojego stanowiska sąd...

II GW 2/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-22

. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.; dalej: O.p.), mającego odpowiednie zastosowanie w sprawie na podstawie art. 67 ustawy o finansach publicznych...
postępowania administracyjnego i odpowiednio przepisy działu III Ordynacji podatkowej. Postanowienie Zarządu Województwa [...] z [...] maja 2015 r. zostało wydane w oparciu...

II GW 1/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-22

z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.; dalej: O.p.), mającego odpowiednie zastosowanie w sprawie na podstawie art...
przepisy ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego i odpowiednio przepisy działu III Ordynacji podatkowej. Postanowienie Zarządu Województwa [...] 23 czerwca 2015 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   19