Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 642 Skargi na akty prawa miejscowego wojewodów i organów administracji niezespolonej oraz na niewykonywanie przez nich czynności nakazanych prawem wnoszone w trybie art. 44 ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy o adm. rządowej w województwie X

II OSK 107/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-06

kasacyjnej odpowiedniego przepisu kodeksu postępowania administracyjnego lub ordynacji podatkowej' (J. P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed administracyjnymi. Komentarz...

III SA/Gd 332/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-10-21

ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r., Nr 159, poz. 1547 ze zm.) stwierdził wygaśniecie...
. 190 ust. 1 pkt 2a ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw należało stwierdzić, że z mocy prawa (z dniem powołania w czerwcu 2007 r...

II SA/Po 571/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-08-04

wyborów ponownych do Rady Gminy W. w okręgu nr [...] wydanego na podstawie art. 62 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, powiatów i sejmików...
publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa;, 4a) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach;, 5) akty...

III SA/Gd 556/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-12-16

. z art. 190 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r., Nr 159, poz. 1547 ze zm...
członka zarządu w/w stowarzyszenia Rada Miejska w B. zobowiązana była zgodnie z art. 190 ust. 6 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw...

III SA/Gd 555/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-12-16

. z art. 190 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r., Nr 159, poz. 1547 ze zm...
w/w stowarzyszenia Rada Miejska w B. zobowiązana była zgodnie z art. 190 ust. 6 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw stwierdzić wygaśnięcie...