Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

I SA/Sz 148/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-03-15

. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) - dalej 'O.p.'; zatem regionalna izba obrachunkowa nie jest organem właściwym rzeczowo do rozstrzygania w ramach...
u.r.i.o., bowiem nie dotyczą podatków i opłat do których stosuje się przepisy Ordynacji Podatkowej., Następnie przytoczono przepis art. 11 ust. 1 pkt 5 u.r.i.o., zgodnie...

II FSK 1409/14 - Wyrok NSA z 2016-05-10

. - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Z powyższego wynika, że w sprawach dotyczących opłaty...
Ordynację podatkową. Wójt (burmistrz lub prezydent miasta) jest jednocześnie organem egzekucyjnym - zgodnie z przepisem art. 6qa u.c.p.g. - uprawnionym do stosowania...

I SA/Po 90/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-03-07

1 i § 4 ustawy Ordynacja podatkowa, poprzez błędną interpretację i uznanie, że skarżona uchwała w części stanowiącej o przysługującym inkasentom wynagrodzeniu z tytułu...
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.).Kolegium podkreśliło, że kompetencje rady gminy sprowadzają się do możliwości...

I SA/Rz 459/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-09-10

poza delegację zawartą w art. 57 § 7 Ordynacji podatkowej. Na jej podstawie organ może tylko wprowadzić opłatę prolongacyjną i określić jej wysokość. Nie może natomiast określać...
, zarzuciła naruszenie przez organ nadzoru:, 1) art. 57 § 7 Ordynacji podatkowej poprzez przyjęcie, że uchwała wykroczyła poza zakres delegacji ustawowej,, 2) art. 91 ust. 1...

III SA/Po 1677/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-01-22

. - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Z powyższego wynika, że w sprawach dotyczących opłaty...
Ordynację podatkową. Wójt (burmistrz lub prezydent miasta) jest jednocześnie organem egzekucyjnym - zgodnie z przepisem art. 6qa u.c.p.g. - uprawnionym do stosowania...

I SA/Sz 566/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-09-09

1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm. - dalej 'O.p.') w związku z art. 15zzzh ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych...
, do których mają zastosowanie przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa., Z kolei w myśl art. 18 ust.1 pkt 1 ustawy o RIO, do wyłącznej właściwości kolegium izby należy ustalanie budżetu...

II FSK 560/20 - Wyrok NSA z 2020-07-24

, zindywidualizowana osoba fizyczna. W tym kontekście, tj. specyfiki samorządowego prawa podatkowego, przywołane w skardze przepisy Ordynacji podatkowej...
należy, że jedynie w przepisie art. 6 ust. 8a u.p.o.l. ustawodawca odwołuje się do Ordynacji podatkowej. W żadnym innym przepisie u.p.o.l. nie zawarto zapisów wskazujących...

FSK 1750/04 - Wyrok NSA z 2005-06-21

. z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacie tych należności oraz organów do tego uprawnionych...
, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa. Nadto w skardze podniesiono sprzeczność istotnych ustaleń Regionalnej Izby Obrachunkowej w S., co doprowadziło...

I SA/Lu 569/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-10-11

pieniężne, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadające jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym...
, do których nie stosuje się przepisów ustawy - ordynacja podatkowa, przypadające jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym mogą być umarzane, a ich spłata...

I SA/Op 277/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-07-14

odnośnie zawartej umowy z dzierżawcą targowiska, spowoduje również naruszenie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60...
ze zm. zwanej dalej O.p.). Zważono bowiem, iż w myśl z art. 9 Ordynacji inkasent ma obowiązek pobrania podatku od podatnika oraz wpłacenia go organowi podatkowemu...
1   Następne >   +2   +5   +10   21