Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Wr 641/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-01-22

1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U z 2012 r. poz. 749 - dalej O.p.), przez jego niezastosowanie i udzielenie upoważnienia do załatwiania spraw podatkowych Zarządowi...
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa z tym, że uprawnienia organów podatkowych...

I SA/Lu 270/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-10-21

Nadawanie statusu inkasenta nie wynika z art. 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. 2005 nr 8 poz. 60/ /z samego faktu prowadzenia wskazanych...
i nie zawiera w swej treści - na co słusznie wskazał Wojewoda - przepisów nakładających na podmioty wskazane w art. 9 Ordynacji podatkowej obowiązki przesądzające o statusie...

II SA/Bd 1559/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-04-11

§ 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Na tej podstawie Prokurator wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały w całości., W uzasadnieniu...
podniesiono, że przekazanie organom gminy uprawnień organów podatkowych, ze wskazaniem że mają działać na podstawie Ordynacji podatkowej m.in. zgodnie z art. 143 § 1 O.p....

II SA/Gd 885/23 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2024-03-20

przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) - dalej: 'u.p.z.p.', w zw. z art. 39 ust. 4 u.s.g. oraz art. 143 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, (Dz...
. U. z 2022 r., poz. 2651 ze zm.) - dalej: 'Ordynacja podatkowa', poprzez udzielenie Dyrektorowi Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni (dalej: 'Dyrektor GZDiZ') - jednostki...

III SA/Lu 581/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-03-18

z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005 r. Nr 8 poz. 60) poprzez wyznaczenie skarżącej Spółki jako inkasenta opłaty targowej...
o podatkach i opłatach lokalnych w związku z art. 59 oraz art. 60 Ordynacji podatkowej, poprzez ograniczenie sposobu płacenia opłaty targowej jedynie do poboru w drodze...

II SA/Bk 267/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-08-10

do prowadzenia czynności i postępowań na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa; 2. w pozostałym zakresie skargę oddala; 3. zasądza od Gminy Białystok na rzecz...
i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Zakres udzielonego upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej...

III SA/Po 828/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-12-02

. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.). W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi obowiązki właściciela nieruchomości...
z zakresu administracji publicznej, to ma prawo do wynagrodzenia, co wynika z art. 28 § 1 Ordynacji podatkowej., W odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa z dnia...

I SA/Gl 578/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-09-19

1997 r. Ordynacja podatkowa oraz art. 77 Kodeksu karnego skarbowego i art. 7 Konstytucji RP poprzez ustanowienie w § 6 ust. 2 uchwały, iż nieterminowe przekazanie...
podatkowa, a konsekwencje i sankcje za nieterminowe wpłacenie przez inkasenta pobranego podatku przewiduje art. 30 § 2 Ordynacji podatkowej i art. 77 § 1-3 Kodeksu karnego...

III SA/Lu 591/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-11-24

stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2006 r. Nr 121, poz. 844) w związku z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz...
Ordynacji podatkowej, poprzez ograniczenie sposobu płacenia opłaty targowej jedynie do poboru w drodze inkasa bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży, podczas gdy ustawa...

II SA/Ke 632/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-11-06

do określenia obowiązków inkasenta w szerszym zakresie, niż to wynika z definicji legalnej inkasenta zamieszczonej w art. 9 Ordynacji podatkowej. Konsekwencją...
w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej, o czym przesądza bezpośrednio art. 2 § 1 pkt 3 tej ustawy. Podobnie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100