Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

SA/Sz 2122/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-11-05

upomnienia, a następnie zaliczyć pozostałą kwotę, postanowieniem wydanym na podstawie art. 273 § 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa...
postanowieniem nr [...] z dnia [...] . na podstawie art. 273 § 1 pkt 2 a) ustawy Ordynacja podatkowa rozliczył wpłatę z zajętego w ramach postępowania egzekucyjnego...

I SA/Lu 601/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-04-02

. 2 ustawy egzekucyjnej w zw. z art. 70 § 1 ordynacji podatkowej. Wg strony nastąpił upływ terminu przedawnienia, skoro od daty doręczenia tytułu wykonawczego...
powołał się na treść orzeczenia NSA z dnia 3 stycznia 2002r. sygn. akt III SA 1339/00 wg którego, termin wskazany w art. 70§ 1 ordynacji podatkowej jest terminem ustawowym...

I SA/Lu 600/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-04-02

pkt. 2 ustawy egzekucyjnej w zw. z art. 70 § 1 ordynacji podatkowej. Wg strony nastąpił upływ terminu przedawnienia, skoro od daty doręczenia tytułu wykonawczego...
stanowiska powołał się na treść orzeczenia NSA z dnia 3 stycznia 2002r. sygn. akt III SA 1339/00 wg którego, termin wskazany w art. 70§ 1 ordynacji podatkowej jest terminem...

I SA/Lu 602/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-04-02

zażalenie, żądając jego uchylenia i umorzenia postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 59§1 pkt. 2 ustawy egzekucyjnej w zw. z art. 70 § 1 ordynacji podatkowej. Wg strony...
1339/00 wg którego, termin wskazany w art. 70§ 1 ordynacji podatkowej jest terminem ustawowym, który powoduje wygaśnięcie zobowiązania podatkowego niezależnie od fazy...

I SA/Ka 458/03 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-03-11

za zwłokę i kosztów egzekucyjnych, organ pierwszej instancji, kierując się art. 55 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, dokonał - zdaniem Kolegium - prawidłowego zaliczenia dokonanej...
zostały bezprawnie zawyżone o kwotę odsetek, które są nienależne. Powołał się przy tym na treść art. 56 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (w brzmieniu obowiązującym do końca...

SA/Sz 2355/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-03-16

pkt 4 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), działając na wniosek Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej...
Ordynacji podatkowej., W uzasadnieniu skargi podniesiono, powołując się na ekspertyzę prawną wydaną przez [...] oraz [...] z Katedry Prawa Finansów Publicznych...

I SA/Gd 1209/03 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-05-07

majątku, będący jednocześnie małżonkiem podatnika - za zaległości podatkowe M. K. w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 1992. Na mocy art. 332 Ordynacji podatkowej...
do odpowiedzialności osób trzecich, o których mowa w ustawie o zobowiązaniach podatkowych, z tytułu zaległości podatkowych powstałych przed dniem wejścia w życie Ordynacji...

I SA/Lu 99/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-07-09

mogą być rozpatrywane tylko w drodze postępowania zmierzającego do jej wzruszenia, w trybie przewidzianym przepisami Ordynacji podatkowej., W skardze do Wojewódzkiego Sądu...
zasad postępowania z art. 122, 187 § 1 i 191 Ordynacji podatkowej, W uzasadnieniu skargi wywodził, iż ustalenia organów podatkowych, co do faktu, że doręczenie w ustawowym...

I SA/Lu 694/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-05-05

art. 26 § 5 pkt. 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji., Zgodnie z art. 70 § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia...
podatkowego. Stosownie zaś do art. 70 § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2002r. ( aktualnie § 4 zdanie drugie ) - po przerwaniu biegu...

SA/Rz 340/03 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-06-24

z dnia [...] października 1998r. (nr [...]) Wójt Gminy stwierdził z urzędu - na podstawie art. 258 § 1 pkt 5 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa...
podatku od nieruchomości. Decyzję tą doręczono stronie w dniu 22 października 1998r. Organ odwoławczy dodał, iż art. 259 § 1 ordynacji podatkowej w aktualnie obowiązującym...
1   Następne >   +2   +5   +10   59