Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

II SA/Wa 248/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-02

. Prezydent [...] W. orzekł o ustaleniu odpowiedzialności M. S. jako osoby trzeciej na podstawie art. 107-118 Ordynacji podatkowej, w sprawie zwrotu pomocy udzielonej...
[...] W., na podstawie art. 98 Ordynacji podatkowej, orzekł o ustaleniu odpowiedzialności M. S. jako osoby trzeciej w sprawie zwrotu pomocy udzielonej L. S. w kwocie [...] zł. (słownie...

II SA/Wa 270/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-16

postępowania administracyjnego i odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa., W myśl art. 100 ustawy - Ordynacja podatkowa, organy...
. Zaś art. 98 § 1 Ordynacji wskazuje, że do odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o przyjęciu i odrzuceniu...

II SA/Wr 622/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-05-05

podlegającego zwrotowi, nie stanowi okoliczności decydującej o przerwaniu biegu terminu przedawnienia., Podobny pogląd został wypowiedziany na gruncie Ordynacji podatkowej. Naczelny...
się, jeżeli termin przewidziany w art. 70 § 1 ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa upłynął przed wydaniem decyzji organu odwoławczego. Stanowisko Naczelnego Sądu...

IV SA/Wr 62/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-03-28

ustawy - ordynacja podatkowa., Wyrokiem z 10 maja 2006r. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę., W uzasadnieniu stwierdził, że do instytucji umorzenia nienależnie...
, do których nie stosuje się przepisów ustawy - ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 6, poz. 54) ., Zgodnie z art. 34 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych Rada Ministrów otrzymała...

III SA/Lu 163/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-04-19

się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 6, poz. 54), po rozpatrzeniu odwołania M. G. od decyzji wydanej z upoważnienia Starosty z dnia [...] grudnia 2004 r. znak...
zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 6...

III SA/Kr 1027/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-09-20

sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) poprzez ich niezastosowanie i nieuwzględnienie okoliczności, że końcowy termin do zwrotu naliczonego...
1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r. poz. 613, z późn. zm.) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw; 4a. pisemne interpretacje...

III SA/Gl 1032/23 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2024-01-15

z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651, z późn. zm.), postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z dnia 16 listopada...
, o których mowa w art. 119zzl § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, i odmowy wydania tych opinii;, 5) akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu...

IV SA/Gl 578/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-06-28

- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2001 r., Nr 6, poz. 54 z późn. zm.), Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w C., działając z upoważnienia Starosty Powiatu C., odmówił...
, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, który precyzuje, że należności pieniężne mogą być umarzane w całości lub w części, w przypadku ich całkowitej...

IV SA/Gl 845/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-10-18

w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.), postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1...
postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań...

IV SA/Gl 1079/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-12-20

.) oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz postępowań, do których mają zastosowanie...
określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw...
1   Następne >   +2   +5   11