Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OSK 1367/09 - Wyrok NSA z 2010-02-19

, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej ustawą P.p.s.a. oraz art. 12 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm...
uznał, że niespójność rozwiązań przyjętych w art. 83 § 2 P.p.s.a. i art. 12 § 5 Ordynacji podatkowej z unormowaniem wynikającym z art. 57 § 4 K.p.a....

III SA/Gd 1062/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-02-15

., W podstawie prawnej decyzji powołano art. 104 k.p.a., art. 72 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. 2017 r., poz. 201 z pózn, zm., dalej...
w art. 60 tej ustawy stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego i odpowiednio przepisy działu III ustawy Ordynacja podatkowa., Stąd organy rozpoznając...

I SA/Wa 1111/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-03

rozpoznany w trybie przepisów Ordynacji podatkowej - zgodnie z art. 67 ustawy o finansach publicznych., W odpowiedzi na skargę Minister Finansów wniósł ojej oddalenie...
do kategorii zobowiązań wymienionych w art. 60 pkt 1 do 6 tej ustawy,, b) art. 60 ust. 1 i art. 67 ustawy o finansach publicznych, a także art. 2 § 2 Ordynacji podatkowej...

I OSK 1368/09 - Wyrok NSA z 2010-02-19

przypadający dzień powszechni, a więc poniedziałek,, - art. 12 § 5 Ordynacji podatkowej przez niewłaściwe zastosowanie, bowiem nie jest dopuszczalnym ocena postanowienia...
- Ordynacja podatkowa, jak i w p.p.s.a. inaczej jest określany ostatni dzień terminu. W takim przypadku nie ma miejsca wykładnia normy prawa, zdaniem Kolegium, a działanie...

II SA/Sz 609/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-11-08

, iż chociaż ustawa o pomocy społecznej nie przewiduje umarzania takich należności, to należności pieniężne, do których nie stosuje się ustawy Ordynacja podatkowa...
ustawy o finansach publicznych należności pieniężne, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej, przypadające państwowym jednostkom budżetowym, państwowym...

I OSK 1369/09 - Wyrok NSA z 2010-02-19

ustawowej. Sąd I instancji w swym wyroku przyjmuje, że 'wykładnia' art. 57 § 4 kpa nie może być na niekorzyść strony, bowiem w ustawie - Ordynacja podatkowa, jak i w ppsa...
- Ordynacja podatkowa, nie sposób pominąć faktu, że pogląd ten nie uwzględnia innego postępowania - postępowania cywilnego, jak i postępowania karnego, które to równie...

IV SA/Gl 484/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-11-30

4 Ordynacji podatkowej zrównał sobotę z dniem ustawowo wolnym od pracy w zakresie obliczania terminów dla dokonywania czynności prawnych w sprawach podatkowych. W ocenie...
Sądu niespójność rozwiązań prawnych art. 161 § 4 Ordynacji podatkowej i art. 57 § 4 kpa nie może być interpretowana na niekorzyść strony w tak istotnej kwestii...

I OSK 1414/16 - Wyrok NSA z 2018-03-21

w trybie ustawy o finansach publicznych, to wniosek ten powinien zostać rozpoznany w trybie przepisów Ordynacji podatkowej - zgodnie z art. 67 ustawy o finansach publicznych...
, a także art. 2 § 2 Ordynacji podatkowej - poprzez ich niezastosowanie., Wskazując na powyższe podstawy kasacyjne, skarżąca wnosiła o uchylenie zaskarżonego wyroku...

II SA/Po 639/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-10-29

przykładem jest art. 70 § 8 Ordynacji podatkowej stanowiący, iż nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym., Dalej...
przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.)., Zauważyć w tym miejscu należy, iż instytucja odesłania...

II SA/Łd 792/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-01-13

z funduszu alimentacyjnego. Zastosowanie w tej kwestii znajdują zatem przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa. Na podstawie art. 2 § 2 ordynacji...
państwa. Zgodnie z odpowiednio zastosowanym przepisem art. 62 § 1 ordynacji podatkowej, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet należności dłużnika, począwszy od zobowiązania...
1   Następne >   +2   +5   +10   75