Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny X

I GSK 443/16 - Wyrok NSA z 2018-03-06

, na którą wskazała skarżąca, została udowodniona innymi dowodami. Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 200 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst...
. Końcowo, Dyrektor IC, w kwestii zarzutu naruszenia art. 122 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 4 pkt 3 i art. 5 ust. 1 ustawy o języku polskim poprzez niedokonanie...

I GSK 374/12 - Wyrok NSA z 2013-02-14

powyższej kary był art. 262 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej (t.j. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)., W ocenie Sądu I instancji brak...
przepisie. Wystosowane wezwanie zawierało wszelkie niezbędne elementy, o których mowa w art. 159 § 1 Ordynacji podatkowej. Oznacza to, że jasno określało treść żądania...

I GSK 375/12 - Wyrok NSA z 2013-02-14

podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60, dalej: Ordynacja podatkowa), nałożył na skarżącego karę porządkową w wysokości 500 zł., Po rozpoznaniu zażalenia strony Dyrektor...
zeznań działał na podstawie art. 155 § 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym organ podatkowy może wezwać stronę lub inne osoby do złożenia wyjaśnień, zeznań...

I GSK 448/16 - Wyrok NSA z 2018-03-06

wskazała skarżąca, została udowodniona innymi dowodami. Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 200 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn...
. Końcowo, Dyrektor IC, w kwestii zarzutu naruszenia art. 122 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 4 pkt 3 i art. 5 ust. 1 ustawy o języku polskim poprzez niedokonanie...

I GSK 98/10 - Wyrok NSA z 2011-03-29

., powołując w podstawie art. 233 § 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 51, art. 65 ust. 4, art...
sprawy i zawarcie w osnowie decyzji elementów niezbędnych wynikających z art. 233 Ordynacji podatkowej., Odnośnie ustosunkowania się do zarzutów merytorycznych skargi, Sąd...

I GSK 1743/15 - Wyrok NSA z 2017-10-20

sprawy to jest:, 1. art. 228 § 1 pkt 1 ordynacji podatkowej. w zw. z art. 247 § 1 pkt 3 ordynacji podatkowej, poprzez ich niezastosowanie i uznanie, że nie zachodzi...
i w konsekwencji decyzje DIC zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa;, 2. art. 122 ordynacji podatkowej w zw. z art. 194 § 1 i 3 w zw. z art. 188 ordynacji podatkowej w zw...

I GSK 83/05 - Wyrok NSA z 2005-03-08

Izby Celnej w Łodzi nie uwzględnił konsekwencji prawnych wynikających z art. 206 i 68 § 5 Ordynacji podatkowej., Decyzją z dnia 15 października 2002 r. Nr [...]. Dyrektor...
na powyższą decyzję Sąd I instancji stwierdził, że w niniejszej sprawie sporna jest interpretacja przepisów prawa, tj. Kodeksu celnego i Ordynacji podatkowej, a konkretnie...

V SA/Wa 2930/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-03-07

. Dz. U. nr 68, poz. 622) oraz art. 165 § 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 4 stycznia 2005 r., nr 8, poz. 60) - podstawę...
Celnego w R., działając m.in. na podstawie art. 207 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa w związku z art. 23 ust. 2, art. 73 ust. 1 ustawy z 19 marca 2004 r...

I SA/Sz 505/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-10-16

poprzez pełnomocnika wystąpił do Naczelnika Urzędu Celnego w Szczecinie na podstawie art. 75 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749...
podatek akcyzowy za kwiecień, maj i czerwiec 2005 roku, Powołując się na treść art. 54 § 1 pkt 7 Ordynacja podatkowa Spółka wskazała, iż odsetki za zwłoką w zapłacie...

III SA/Gl 584/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-11-28

. Dyrektor Izby Celnej w K. decyzją z dnia [...] r., nr [...] działając na podstawie art. 208 § 1 Ordynacji podatkowej ( Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z art...
Dyrektora Izby Celnej w C. z dnia [...] r.. Ponowne wydanie decyzji w tej samej sprawie naruszałoby przepis art. 247 § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej i spowodowałoby...
1   Następne >   +2   +5   +10   100