Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 625 Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja X

VI SA/Wa 2368/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-16

nr [...] z dnia [...] lutego 2009 r., powstałej w dniu [...] stycznia 2013 r., przepisów art. 78 § 3 pkt 1 i § 4 Ordynacji podatkowej, tzn. naliczenia oprocentowania ww...
radiowego nr [...] z dnia [...] lutego 2009 r., powstałej w dniu [...] kwietnia 2013 r., przepisów art. 78 § 3 pkt 1 i § 4 Ordynacji podatkowej, tzn. naliczenia...

VI SA/Wa 2213/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-09

o stwierdzenie nadpłaty w zakresie opłat, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa oraz o zwrot nadpłaty' zwróciła...
ustawy Ordynacja podatkowa (nazywana dalej: Op). Uprawnienia organów podatkowych przysługują Prezesowi UKE. Wskazana nowelizacja weszła w życie 27 lutego 2007 r. Zdaniem...

II GSK 689/08 - Wyrok NSA z 2009-01-28

na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej (Dz.U. Nr 117, poz. 791) w zw. z art. 206 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca...
, że w sprawie miał zastosowanie przepis art. 67 w zw. zw. art. 2 § 2 Ordynacji podatkowej. Zdaniem skarżącej obowiązku stosowania art. 67 Ordynacji podatkowej nie wyłącza...

VI SA/Wa 902/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-31

na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 w zw. z art. 127 §3 k.p.a w zw. art. 67a §1 pkt 2 i 3 ustawy Ordynacja podatkowa oraz art. 188 i 206 ust. 1 ustawy prawo telekomunikacyjne...
. 67a Ordynacji podatkowej oraz wezwał do uzupełnienia braków formalnych ww. wniosku, tj. przedłożenia uchwały powołującej Prezesa Zarządu Zrzeszenia Pana G. O. i V-ce...

VI SA/Wa 333/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-22

października 2017 r., przepisów art. 78 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.)., Jako podstawę prawną...
., powstałej w dniu [...] października 2017 r., przepisów art. 78 Ordynacji podatkowej, tzn. naliczenia oprocentowania ww. nadpłaty., Od ww. decyzji O. złożyła wniosek...

VI SA/Wa 3275/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-11

., W uzasadnieniu ww. postanowienia Prezes UKE wskazał, iż zgodnie z przepisem art. 79 § 2 Ordynacji podatkowej, prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wygasa...
po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Termin przedawnienia zobowiązania podatkowego, o którym jest mowa w art. 79 § 2 Ordynacji podatkowej, określa przepis...

VI SA/Wa 1826/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-29

sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku P. Sp. z o.o. z siedzibą w W. o ponowne rozpatrzenie sprawy...
, ale również z tego powodu, iż Prezes UKE naruszył art. 67 w zw. z art. 2 § 2 Ordynacji podatkowej, a w konsekwencji nie zastosował tych przepisów. W ocenie P. Prezes UKE...

VI SA/Wa 884/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-18

z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz w związku z art. 188 i art. 206 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r...
postanowienia wskazał m. in. na stan faktyczny sprawy, przywołał brzmienie obowiązujących przepisów mających zastosowanie w sprawie wskazując, iż przepisy Ordynacji podatkowej...

II GSK 727/16 - Wyrok NSA z 2017-12-08

kwestionowanie zasadności lub wysokości pobranego podatku oraz należności do których zastosowanie znajdują przepisy zawarte w dziale III Ordynacji podatkowej powinno...
odbywać się w trybie określonym w art. 75 tej ustawy., Zgodnie z art. 76a § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej, w przypadkach wskazanych w art. 73 § 1 pkt 1 - 3 i 5 oraz § 2...

VI SA/Wa 1610/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-17

tego rozporządzenia i na zasadach oraz wysokości z niego wynikających', art. 75 § 2 pkt 1 lit. c) Ordynacji podatkowej w związku z art. 185 i art. 188 ustawy Prawo...
ustawy Prawo telekomunikacyjne - mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziałów 5-9 działu III Ordynacji podatkowej, jest tego rodzaju zobowiązaniem, jak zobowiązanie...
1   Następne >   +2   +5   +10   20