Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

VI SA/Wa 1814/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-28

(Dz.U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033 ze zm.; dalej 'unn.'), art. 59 § 1 pkt 9, art. 68 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749...
. 68 § 1 Ordynacji podatkowej w związku z art. 37 ust. 1 pkt 1 unn. w związku z art. 105 § 1 Kpa., poprzez wydanie decyzji ustalającej opłatę sankcyjną uwzględniającą...

GSK 49/04 - Wyrok NSA z 2004-05-27

, art. 54 ust. l pkt. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.)., Po rozpatrzeniu odwołania skarżącego Izba Skarbowa w B...
przepisów postępowania, w szczególności art. 120, 121 § l, 122, 127 ustawy - Ordynacji podatkowej przez odmowę merytorycznego rozpatrzenia odwołania, co w sposób rażący...

III SA/Po 731/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-02-06

., nr [...], działając na podstawie art. 15, art. 207, art. 210 § 1 i § 4 oraz art. 247 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity...
w wysokości 6.132,50 zł. Jako podstawę prawną swojego rozstrzygnięcia organ powołał przepisy art. 207 Ordynacji podatkowej, art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993...

VI SA/Wa 2111/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-13

działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.). Oznacza to, że w zakresie odnoszącym się do kar...
pieniężnych konieczne jest stosowanie przepisów prawa podatkowego - działu III Ordynacji podatkowej - dotyczącego kwestii zobowiązań podatkowych, a tym samym sposobu ustalenia...

VI SA/Wa 877/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-22

. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1335 ze zm., dalej też jako 'o.p.') w związku z art. 40 ust. 4 ustawy o tachografach, wydał decyzję nr [...], którą określił wysokość...
podatkowego w dniu jego powstania, zgodnie z art. 21 § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, który stanowi, że jeżeli w postępowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi...

II GSK 567/09 - Wyrok NSA z 2010-04-28

Głównego Urzędu Miar na podstawie art. 21 § 4 w zw. z § 3 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 2005 r. Nr 8, poz. 60) w zw. z art. 24 ust. 6 ustawy...
(Dz. U. Nr 229, poz. 2309), zwanego dalej: rozporządzeniem, wynosi 12.000 zł, a odsetki za zwłokę są naliczane na mocy art. 53 § 1 i § 4 Ordynacji podatkowej od dnia...

II GSK 80/06 - Wyrok NSA z 2006-07-18

działu III ustawy - Ordynacja podatkowa, co oznacza, że w przypadku ustalenia opłaty w nieprawidłowej wysokości lub z zastosowaniem nieprawidłowych stawek powstaje...
zobowiązanie, którego wysokość określa w drodze decyzji, na podstawie art. 21 § 4 w związku z § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, organ administracji miar. Organ administracji...

VI SA/Wa 1287/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-09-17

ze zm.), dalej jako: 'k.p.a.' oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm...
.) dalej jako: 'Ordynacja podatkowa', postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz...

VI SA/Wa 1827/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-01-10

2 kpa w związku z art. 21 § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005r., nr 8, poz. 60 z póz. zm./, po rozpoznaniu odwołania Z. Sp...
się przepisy działu III ustawy - Ordynacja podatkowa, co oznacza, że w przypadku ustalenia opłaty w nieprawidłowej wysokości lub z zastosowaniem nieprawidłowych stawek...

VI SA/Wa 1880/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-02-12

art. 21 § 4 w zw. z § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. 2005 r. Nr 8, poz. 60) w zw. z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 11 maja 2001 r...
zezwolenia na wykonywanie instalacji lub napraw oraz sprawdzania przyrządów pomiarowych na okres 1 roku wynosi 12.000 zł. Na mocy art. 53 § 1 i § 4 ordynacji podatkowej, od dnia...
1   Następne >   +2   +5   11