Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 622 Instytucje ubezpieczeniowe i działalność ubezpieczeniowa X

II UKN 287/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2001-03-28

Po wejściu w życie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ w dalszym ciągu w zakresie odpowiedzialności z tytułu...
o zobowiązaniach podatkowych, stosuje się nadal przepisy tej ustawy, również po wejściu w życie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926/. Wynika...

II GSK 223/06 - Wyrok NSA z 2007-02-28

postępowania, a ponadto powołując się na przepisy Działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej (Dz.U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926) wystąpił do Komisji Nadzoru...
według zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ze względu na brak możliwości zastosowania powołanych wyżej przepisów., Z. A. w dniu 8...

VI SA/Wa 739/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-07-05

z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa, złożył wniosek o naliczenie i przekazanie odsetek od nienależnie pobranej kary administracyjnej, naliczonej...
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 6, poz. 60 ze zm.), w myśl którego 'niepodatkowymi należnościami budżetu państwa' są niebędące podatkami...

III SA/Lu 388/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-10-21

29 sierpnia 1977 r. (data aktu błędnie podana przez organ, prawidłowo: 1997 r.) Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu...
Ordynacji podatkowej organ podatkowy wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli urzędowego potwierdzenia...

VI SA/Wa 298/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-04-28

, naliczonej jak od zaległości podatkowych. Skarżący we wniosku powołał się na przepisy Działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa., Wniosek został...
rozstrzygnięcia administracyjnego oraz o konieczności zasięgnięcia opinii organów administracji publicznej właściwych w sprawach stosowania Ordynacji podatkowej., Skarżący złożył...

SA/Bk 1341/03 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-01-14

jest zgodne z art. 306 b) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa., W skardze do Sądu Z. R. ponownie podał, że składki płacone były obowiązkowo...
składek na Fundusz Emerytury Rolników (art. 306 a) §1 pkt 2 ustawy - Ordynacja podatkowa). W takich przypadkach, stosownie do treści art. 306 b) §1 Ordynacji podatkowej, organ...

VI SAB/Wa 16/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-09-21

na Komisji konieczność zasięgnięcia opinii organów administracji publicznej właściwych w sprawach stosowania ordynacji podatkowej'. Komisja wskazała też, że po uzyskaniu...
Ordynacji podatkowej do kar nakładanych w nadzorze ubezpieczeniowym jest w posiadaniu organu., W bardzo obszernej odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej odrzucenie z uwagi...

VI SA/Wa 1695/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-02

1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 201), dalej 'o.p.', poprzez zastosowanie sankcji administracyjnej pomimo okoliczności, iż przedawniła...
Ordynacji podatkowej nie powinna budzić wątpliwości. Zgodzić należy się też z poglądem, że z zakresu pojęcia należności publicznoprawnych powinno się wykluczyć...

V SA/Wa 3379/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-23

Sprawa ze skargi T ... S.A. we W. na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia ... marca 2021 nr ... w przedmiocie kary pieniężnej oddala skargę.

II GSK 1098/18 - Wyrok NSA z 2021-11-26

, W kontekście sformułowanego przez spółkę zarzutu przedawnienia i obrazy art. 68 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz...
wszystkie podatki, bez względu na to, jak powstają. Niedoręczenie decyzji we wskazanym w art. 68 § 1 O.p. terminie skutkuje tym, że zobowiązanie podatkowe nie powstaje. Sąd...
1   Następne >   3