Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

IV SA/Wr 191/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-09-02

[...] nr [...] Burmistrz Miasta L. na podstawie art. 306 c w zw. z art. 306 a § 2 oraz art. 306 b § 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1995r. - Ordynacja podatkowa (tekst. jedn...
rozpatrzony gdyż stosownie do treści art. 306 b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa w przypadkach, o których mowa w art. 306 a tejże ustawy, organ...

VII SA/Wa 878/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-09

.), w związku z art. 67a § 1 pkt 3 oraz art. 67b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku G. K...
, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organu podatkowego...

II GSK 2388/21 - Wyrok NSA z 2022-02-17

. 52a ust. 2 oraz 52a ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w związku z art. 68 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej poprzez wymierzenie kary pieniężnej za wprowadzanie...
. - Ordynacja podatkowa. Jednak, odnosząc się do możliwości zastosowania przepisu art. 68 § 1 Ordynacji podatkowej, Sąd stwierdził, że brak jest możliwości przełożenia...

II SA/Bk 756/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-02-01

podatkowej stosuje się do niej przepisy działu III tej ustawy. Z przepisu art. 47 § 1 - Ordynacji podatkowej wynika, że termin płatności podatku (opłaty) wynosi 14 dni...
argumentację zawartą w odwołaniu. Dodatkowo podniesiono, że niezrozumiałym jest powoływanie się w sprawie na przepisy Ordynacji podatkowej w sytuacji, gdy przepis art. 37 ust...

VII SA/Wa 1436/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-05

. 72 § 1 pkt 1 ustawy ordynacja podatkowa, powstała w związku z wyegzekwowaniem od M. Z. W., przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w [...] należności (5 476,79 zł...
wyegzekwowanych w toku przedmiotowej sprawy. Jednakże mając na względzie dyspozycję art. 76 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa PPWIS wydał postanowienie z dnia...

II OSK 1223/18 - Wyrok NSA z 2020-03-10

pieniężnej., II. przepisów prawa materialnego, tj.:, 1) art. 68 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm...
.) - dalej: 'Ordynacja podatkowa' w zw. z art. 104 ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 594 ze zm...

II GSK 999/13 - Wyrok NSA z 2014-09-09

ustalającym, że zasady i tryb udzielania interpretacji przepisów prawa podatkowego reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Ustawodawca...
podatkowego, uregulowany w Ordynacji podatkowej. Tak więc, choć podatki art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych zalicza do danin publicznych, to zasady i tryb...

II GSK 998/13 - Wyrok NSA z 2014-09-09

działalności gospodarczej, drugi zaś wyłącznie dla interpretacji prawa podatkowego, uregulowany w Ordynacji podatkowej. Tak więc choć art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy...
o finansach publicznych podatki zalicza do danin publicznych, to zasady i tryb udzielania interpretacji przepisów prawa podatkowego określa inna ustawa - Ordynacja podatkowa...

II SA/Bk 287/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-07-26

Do opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z art. 2 § 2 Ordynacji podatkowej należy stosować przepisy działu III...
nie stanowi zatem świadczenia pieniężnego wynikającego ze stosunków cywilnoprawnych., Zgodnie z treścią art. 2 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jt...

VII SA/Wa 1279/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-31

1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201), w zw. z art. 104 ust. 3 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, odmówił skarżącej umorzenia w całości...
art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym w przypadku uzasadnionym ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym organ podatkowy, na wniosek podatnika...
1   Następne >   +2   +5   +10   69