Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

III SA/Łd 1085/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-12-20

określonym w art. 139 § 1 Ordynacji podatkowej. Tymczasem do dnia 18 czerwca 2009 r. prowadzący sprawę nie przygotował postanowienia zawiadamiającego stronę...
, z użyciem nowoczesnej techniki. Podkreślił, iż art. 140 Ordynacji podatkowej nie określa formy powiadomienia o wyznaczeniu nowego terminu zakończenia postępowania. Zgodnie...

II SA/Wa 2082/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-07

obowiązek wszczęcia postępowania egzekucyjnego nawet wtedy, gdy miałoby ono być umorzone. Powołał się również na Ordynacje podatkową, twierdząc, że wierzyciel przerwał bieg...
mają przepisy Ordynacji podatkowej, mającej zastosowanie do:, - podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu...

III SA/Kr 862/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-06-14

a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Naczelnik Urzędu Celnego podlega wyłączeniu od załatwienia spraw dotyczących zobowiązań podatkowych lub innych...
, iż w świetle przepisów ustawy Ordynacja podatkowa wyłączenie skarżącej z załatwiania sprawy było obligatoryjne,, 2) naruszenia art. 184 ustawy o emeryturach i rentach...

IV SAB/Po 17/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-06-23

- art. 210 § 1 pkt 2 i art. 212 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137. poz. 926 ze zm.), należy uznać, że pojęcie to odnosi...
się do sporządzenia aktu, zawierającego te elementy, o których mowa w art. 210 Ordynacji podatkowej. Wyrazem sporządzenia decyzji jest m.in. jej podpisanie przez osobę upoważnioną...

I OSK 3051/13 - Wyrok NSA z 2015-05-28

przez A.B., Zdaniem Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej bezspornym jest, że w świetle przepisów Ordynacji podatkowej małżonkowie ponoszą solidarną odpowiedzialność...
orzeczeniu:, 1) naruszenie art. 71 pkt 4 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli w zw. z art. 81 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa poprzez jego błędną wykładnię i przyjęcie...

II SA/Wa 2353/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-16

na aplikację ogólną w 2012 r. była odpowiedź 'D. Zakreślenie odpowiedzi A i B na to pytanie było błędne, ponieważ zgodnie z art. 215 § 1 Ordynacji podatkowej, organ...
również należało uznać za błędną. Wątpliwości co do treści decyzji administracyjnej wydanej na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej są wyjaśniane w drodze postanowienia (art...

II SA/Po 435/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-11-14

2019 r., nr [...], działając na podstawie art. 306c w zw. z art. 216 - 219 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm...
nadane zostało lisem poleconym w [...] w dniu [...] marca 2019 r. Tymczasem zgodnie z art. 236 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa zażalenie na postanowienie organu...

I OSK 454/10 - Wyrok NSA z 2010-09-28

odpraw celnych oraz niezgłoszenia bezpośrednim przełożonym tych faktów. Wprawdzie, zgodnie z regulacjami zawartymi w art. 130 § 1 Ordynacji podatkowej, obwiniony...
Ordynacji podatkowej, który stanowi, iż wyłączeniu od udziału w postępowaniu podlega funkcjonariusz celny, jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności...

I OSK 2383/14 - Wyrok NSA z 2015-03-11

konkursu na aplikację ogólną w 2012 r. była odpowiedź 'D. Zakreślenie odpowiedzi A i B na to pytanie było błędne, ponieważ zgodnie z art. 215 § 1 Ordynacji podatkowej...
również należało uznać za błędną. Wątpliwości co do treści decyzji administracyjnej wydanej na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej są wyjaśniane w drodze...

I OSK 3289/15 - Wyrok NSA z 2017-09-15

. skarżąca przygotowała i skierowała do strony postępowania, postanowienie w trybie art. 200 ustawy Ordynacja podatkowa, które oznacza, że organ podatkowy posiada kompletny...
funkcjonariuszy celnych jest zastępca naczelnika urzędu celnego działający na podstawie i w zakresie upoważnienia wydanego na podstawie art. 143 ustawy Ordynacja Podatkowa;, 2...
1   Następne >   +2   +5   +10   100