Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I SA/Wa 1918/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-04

i w konsekwencji uznać, że wygasły wskutek przedawnienia. Definicja niepodatkowych należności budżetowych została uregulowana w art. 3 pkt 8 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie...
do przepisów ustawy o finansach publicznych czy ustawy Ordynacja podatkowa. Ponadto sam ustawodawca w przepisach ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji...

I SA/Wa 563/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-15

tylko wówczas, gdy sprawa w sposób bezpośredni bądź pośredni ma swe źródło w obowiązku podatkowym, zdefiniowanym w art. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja...
podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.). Stosownie natomiast do treści art. 4 Ordynacji podatkowej obowiązkiem podatkowym jest wynikająca z ustaw podatkowych...

II SA/Lu 333/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-12-22

na art. 33 pkt 1 u.p.e.a. uzasadniając, że upłynął pięcioletni termin przedawnienia zobowiązania regulowany przepisem art. 70 § 1 i 2 ordynacji podatkowej. Zobowiązany...
. 70 § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.; dalej także: o.p.) w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 1998 r...

II SA/Lu 1089/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-11-22

: 'k.p.a.') oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.; dalej: 'ordynacja...
określonych w działach IV, V i VI ordynacji podatkowej oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Sądy administracyjne orzekają także w sprawach...

II SA/Ke 352/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-07-21

bowiem czynności materialno-techniczne podejmowane w postępowaniach, w których stosuje się przepisy Kpa i Ordynacji podatkowej. W konsekwencji, odmowa wypłaty żądanej zaliczki...
sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw'., Oznacza to, że od dnia 15 sierpnia 2015 r. powołany...

I OSK 187/20 - Postanowienie NSA z 2020-02-14

oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI Ordynacji podatkowej oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw. Natomiast stosownie do treści art. 3 §...
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań...

I SA/Wa 1315/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-08-20

administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015...
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań...

I SA/Wa 1219/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-09-04

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw; 5) akty prawa...
z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Mając powyższe na względzie, należy uznać...

II SA/Wr 246/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-05-16

administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz...
. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań...

II SAB/Kr 51/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-04-24

z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw;, 4a) pisemne...
sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Zakres kontroli określa powyższa ustawa, zgodnie z którą...
1   Następne >   +2   +5   +10   28