Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I SA/Wa 1918/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-04

i w konsekwencji uznać, że wygasły wskutek przedawnienia. Definicja niepodatkowych należności budżetowych została uregulowana w art. 3 pkt 8 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie...
do przepisów ustawy o finansach publicznych czy ustawy Ordynacja podatkowa. Ponadto sam ustawodawca w przepisach ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji...

I SA/Wa 563/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-15

tylko wówczas, gdy sprawa w sposób bezpośredni bądź pośredni ma swe źródło w obowiązku podatkowym, zdefiniowanym w art. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja...
podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.). Stosownie natomiast do treści art. 4 Ordynacji podatkowej obowiązkiem podatkowym jest wynikająca z ustaw podatkowych...

II SA/Lu 333/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-12-22

na art. 33 pkt 1 u.p.e.a. uzasadniając, że upłynął pięcioletni termin przedawnienia zobowiązania regulowany przepisem art. 70 § 1 i 2 ordynacji podatkowej. Zobowiązany...
. 70 § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.; dalej także: o.p.) w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 1998 r...

II SA/Lu 1089/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-11-22

: 'k.p.a.') oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.; dalej: 'ordynacja...
określonych w działach IV, V i VI ordynacji podatkowej oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Sądy administracyjne orzekają także w sprawach...

II SA/Kr 1389/23 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2023-12-29

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651, z późn. zm.), postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z dnia 16...
, o których mowa w art. 119zzl § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, i odmowy wydania tych opinii;, 7. akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu...

II SA/Kr 1392/23 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2023-12-29

z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651, z późn. zm.), postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z dnia 16...
, o których mowa w art. 119zzl § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, i odmowy wydania tych opinii;, 7. akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu...

II SA/Kr 1346/23 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2023-12-29

. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651, z późn. zm.), postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji...
29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, i odmowy wydania tych opinii;, 7. akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów...

II SA/Kr 1436/23 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2024-01-19

i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 i 2707), postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z dnia 16...
administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie...

II SA/Kr 1437/23 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2024-01-09

. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 i 2185), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa...
, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., 'Postępowanie...

II SA/Kr 1439/23 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2024-01-08

, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., 'Postępowanie...
. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 i 2185), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja...
1   Następne >   +2   +5   +10   31