Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

VI SA/Wa 196/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-25

miesięcy od daty jej zawarcia., Zakwestionowane pytanie nr 133 brzmiało:, 'Zgodnie z ustawą - Ordynacja podatkowa, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej i organ...
. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749), zgodnie z którym, terminem płatności dla inkasentów jest dzień następujący...

II GSK 1064/09 - Wyrok NSA z 2010-12-14

pytania 193, które brzmiało: 'Zgodnie z Ordynacją podatkową, wszczęcie postępowania podatkowego z urzędu następuje: A. w formie postanowienia, B. w formie zawiadomienia, C...
. 165 § 2 ustawy z dnia 29 lipca 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), zaś skarżący na przedmiotowe pytanie udzielił odpowiedzi 'C...

VI SA/Wa 1415/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-22

braku zaległości podatkowych po stronie spółdzielni - zaznaczyła, że przy sporządzonym akcie notarialnym strony okazały zaświadczenie w trybie art. 306e Ordynacji podatkowej...
o niezaleganiu przez A. Sp. z o.o. z podatkami. Wskazując na art. 112 § 1 Ordynacji podatkowej stwierdziła, że nabywca przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części...

II GSK 1038/09 - Wyrok NSA z 2010-12-07

., Sąd uznał za trafny zarzut skarżącego polegający na wadliwym skonstruowaniu pytania nr 193, które brzmiało:, 'Zgodnie z Ordynacją podatkową, wszczęcie postępowania...
- Ordynacja Podatkowa, wszczęcie postępowania podatkowego z urzędu następuje w formie postanowienia. Okoliczność tę przyznał zresztą Minister Sprawiedliwości...

VI SA/Wa 1209/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-10

, o którym mowa wyżej, przysługuje m.in. zarządowi spółki oraz poszczególnym jej członkom., 3. Pytanie nr 193 brzmiało:, 'Zgodnie z Ordynacją podatkową, wszczęcie postępowania...
. 165 § 2 ustawy z dnia 29 lipca 1997 r. Ordynacja podatkowa. Zarzut skarżącego w odniesieniu do powyższego pytania jest zdaniem organu bezzasadny. Zgodnie z art. 165 § 2...

II GSK 31/10 - Wyrok NSA z 2010-08-12

:, 'Zgodnie z Ordynacją podatkową, wszczęcie postępowania podatkowego z urzędu następuje:, A. w formie postanowienia,, B. w formie zawiadomienia,, C. bez zachowania formy...
odpowiedź 'A', albowiem nie zawsze zgodnie z ustawą - Ordynacja Podatkowa, wszczęcie postępowania podatkowego z urzędu następuje w formie postanowienia. Okoliczność tę przyznał...

VI SA/Wa 362/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-29

:, 'W rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej, księgi podatkowe nie stanowią dowodu tego co wynika z zawartych w nich zapisów, jeżeli są prowadzone:, A. nierzetelnie...
odpowiedzi jako prawidłową wskazano odpowiedź 'A' opartą na art. 193 § 4 i 5 ustawy z dnia 29 lipca 1997 r. Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym:, § 3. Za niewadliwe...

II GSK 1025/09 - Wyrok NSA z 2010-12-02

:, 'Zgodnie z ordynacją podatkową, wszczęcie postępowania podatkowego z urzędu następuje:, A. w formie postanowienia,, B. w formie zawiadomienia,, C. bez zachowania formy...
pytanie zostało sformułowane poprawnie i dotyczyło wyłącznie formy wszczęcia postępowania podatkowego z urzędu jako zasady. Wprawdzie w art. 165 § 5-7 Ordynacji podatkowej...

VI SA/Wa 1245/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-04-18

sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz; 926 ze zm.), stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 40 ust. 1 i 2 Uodp w zakresie podatków...
w imieniu i na rzecz podatnika zeznań i deklaracji podatkowych w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1999 r. Ordynacja podatkowa , stosownie do art. 2 ust 1 pkt 3...

II GSK 854/09 - Wyrok NSA z 2010-10-07

procedur podatkowych uregulowanych w Ordynacji podatkowej, tj. postępowaniem podatkowym (dział IV), czynnościami sprawdzającymi (dział V), czy kontrolą skarbową (dział VI...
3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Przepis ten stanowi, że, 'Organ kontroli skarbowej kończy postępowanie kontrolne decyzją w rozumieniu ustawy...
1   Następne >   +2   +5   +10   29