Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

IV SA/Wa 52/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-24

oddalił skargę kasacyjną SKO, wniesioną od wyroku tut. Sądu z dnia 26 kwietnia 2013 r. NSA wskazał, że zgodnie z art. 81 § 1 Ordynacji podatkowej, jeżeli odrębne przepisy...
trwania postępowania podatkowego, co wynika z art. 81b § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej. Złożona w takiej sytuacji korekta nie wywołuje skutków prawnych (art. 81b § 2...

IV SA/Wa 51/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-24

oddalił skargę kasacyjną SKO, wniesioną od wyroku tut. Sądu z dnia 26 kwietnia 2013 r. NSA wskazał, że zgodnie z art. 81 § 1 Ordynacji podatkowej, jeżeli odrębne przepisy...
na czas trwania postępowania podatkowego, co wynika z art. 81b § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej. Złożona w takiej sytuacji korekta nie wywołuje skutków prawnych (art. 81b § 2...

II OSK 1166/17 - Wyrok NSA z 2019-03-22

sierpnia 1997 r.-Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, ze zm., obecnie Dz. U. z 2018 r. poz. 800, ze zm.)., Spółka wniosła do Kolegium o ponowne rozpatrzenie...
sprawy, podkreślając, że zobowiązanie z tytułu opłaty produktowej uległo przedawnieniu ze względu na brak podstaw do stosowania art. 70 § 6 i 7 Ordynacji podatkowej...

II OSK 1192/17 - Wyrok NSA z 2019-03-22

sierpnia 1997 r.-Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, ze zm., obecnie Dz. U. z 2018 r. poz. 800, ze zm.)., Spółka wniosła do Kolegium o ponowne rozpatrzenie...
sprawy, podkreślając, że zobowiązanie z tytułu opłaty produktowej uległo przedawnieniu ze względu na brak podstaw do stosowania art. 70 § 6 i 7 Ordynacji podatkowej...

IV SA/Wa 792/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-11

odpowiadającego drugiej z zasad wynikających z art. 62 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.-Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.)., Samorządowe Kolegium...
z opisem na przelewie, jednakże z uwzględnieniem ograniczenia wynikającego z art. 55 § 2 Ordynacji podatkowej. W myśl powołanego przepisu, jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa...

II OSK 3161/17 - Wyrok NSA z 2019-03-22

i 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.-Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, ze zm., obecnie Dz. U. z 2018 r. poz. 800, ze zm.). W wyniku złożonego przez Spółkę...
. 607, ze zm., obecnie Dz. U. z 2018 r. poz. 1932, dalej powoływanej jako ustawa) zawiera odesłanie do działu III Ordynacji podatkowej, w tym do zamieszczonych tam art. 70...

II OSK 2807/17 - Wyrok NSA z 2019-03-22

i 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.-Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, ze zm., obecnie Dz. U. z 2018 r. poz. 800, ze zm.). W wyniku złożonego przez Spółkę...
. 607, ze zm., obecnie Dz. U. z 2018 r. poz. 1932, dalej powoływanej jako ustawa) zawiera odesłanie do działu III Ordynacji podatkowej, w tym do zamieszczonych tam art. 70...

II SA/Gl 1593/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-04-22

podatkowa (tekst jednolity: Dz. U., z 2012 r., poz. 749 ze zm. - zwanej dalej Ordynacją podatkową) w zw. z art. 281 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska określił...
opłat za korzystanie ze środowiska stosuje się odpowiednio przepisy działu III Ordynacji podatkowej, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują między innymi...

II SA/Wr 465/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-09-15

). Ustawa reguluje kwestię przedawnienia kar pieniężnych poprzez odesłanie do przepisów Ordynacji podatkowej zawarte w art. 9zf ustawy ('Do kar pieniężnych stosuje się przepisy...
działu IIl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta...

IV SA/Wa 3056/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-07

. wniesionej przez Spółkę w wysokości 13 545 360,37 zł. Decyzja ta została wydana na podstawie art. 74a ustawy - Ordynacja podatkowa w związku z art. 17 ust. 3 ustawy...
[...].10.2009 r. nie było należne na podstawie art. 78 ustawy - Ordynacja podatkowa., Spółka pismem z dnia 11.04.2014 r. wezwała GIOŚ do usunięcia naruszenia prawa...
1   Następne >   +2   +5   +10   100