Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

IV SA/Wa 867/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-02

przepisy ordynacji podatkowej, które pozwalałyby uznać, iż doszło do powstania zaległości podatkowej względem, której winny być naliczane odsetki za zwłokę...
jednostek samorządu terytorialnego., c) sporne opłaty można zakwalifikować jako opłaty, zrównane z mocy art. 3 pkt 3 lit. c Ordynacji podatkowej, z podatkami. Obowiązek...

IV SAB/Wa 294/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-19

na przepisach ustawy ordynacji podatkowej, stanowionych o nadpłacie. Pełnomocnik skarżącej stwierdził, iż w okolicznościach niniejszej sprawy Prezydent W. zobowiązany...
należy zauważyć, iż we wniosku z dnia [...] grudnia 2015 r. skarżąca domagała się na podstawie art. 72 § 1 pkt 1 ordynacji podatkowej w zw. z art. 60 pkt 7 i 8 oraz art. 67...

II SA/Sz 154/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-04-18

tego rachunku pobrana., Wnioskiem z dnia 24 kwietnia 2015 r. D. W. działając na podstawie art. 72 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, zwrócił się o zwrot nadpłaty z tytułu...
. 72 § 1 pkt 1 art.75 § 4 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, po rozpatrzeniu wniosku P.H.U G.-S. z dnia [...] r. odmówił stwierdzenia nadpłaty...

III SA/Kr 901/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-11-15

: skarżący), złożył do Starosty Nowosądeckiego wniosek o stwierdzenie, na podstawie art. 72 § 1 pkt 1 i art. 75 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz...
chciał nadać tej opłacie status podatku czy też innej należności podatkowej, uczyniłby to wprost lub przynajmniej zobowiązałby do stosowania w tych sprawach Ordynacji...

I OSK 545/18 - Wyrok NSA z 2018-07-18

w mocy decyzję organu I instancji. W uzasadnieniu Kolegium przytoczyło treść art. 72 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613...
), zwanej dalej: 'Ordynacja podatkowa', regulującego kwestię nadpłaty., Ponadto organ odwoławczy wyjaśnił, że zasady dotyczące nadpłat stosownie do art. 67 ustawy z dnia 27...

IV SA/Wa 2525/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-18

odwołanie złożyła M. O., w uzasadnieniu zarzucając naruszenie:, - art. 72 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, poprzez błędne uznanie, że opłaty...
sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 czerwca 2013 r. sygn. akt 30/12 (Dz. U. z 2013 r. poz. 805) poprzez błędne uznanie...

II SA/Op 313/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-10-10

) w związku z art. 21 § 1 i § 2 oraz art. 68 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.), umorzył w całości postępowanie...
publicznych do opłat tych znajdą odpowiednie zastosowanie przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Zaznaczył organ, że w rozpatrywanej...

IV SA/Wa 2648/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-17

nadpłaty w wysokości 11,918,50 zł z tytułu nienależnie uiszczonych opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne, ze wskazaniem art. 72 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej...
2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. zm.) oraz art 72 § 1 pkt 1 i art. 75 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( Dz...

I OSK 707/13 - Wyrok NSA z 2013-12-10

za czynności geodezyjne zastosowanie winny znaleźć przepisy Ordynacji podatkowej, w tym m. in. Działu III tej ustawy i w przypadku stwierdzenia, że opłata za czynności...
wysokości przedmiotowej należności w trybie art. 21 § 1 Ordynacji podatkowej., Zdaniem strony niniejsze opłaty nie mogą być traktowane jako wynagrodzenie za usługę...

I OSK 989/18 - Wyrok NSA z 2018-11-08

zaskarżonej decyzji wyjaśnił, że stosownie do art. 72 § 1 Ordynacji podatkowej z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2015r. poz. 613) za nadpłatę uważa się kwotę...
2003r. Nr 27 nie może uzasadniać uznania pobranych opłat jako nadpłaty w rozumieniu powołanego art. 72 § 1 Ordynacji podatkowej., Organ zaznaczył, iż nawet przy przyjęciu...
1   Następne >   +2   +5   +10   46