Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I SA/Wa 449/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-07-03

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej...
określonego w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy - Ordynacja podatkowa oraz postępowań...

I SAB/Wa 675/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-11

(kpa) oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy...
w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Sądy...

I SA/Wa 1573/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-05

. 935), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768 i 935), postępowań...
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa...

I SAB/Wa 69/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-05-21

. - Ordynacja podatkowa, postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, oraz postępowań...
Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie...

I SA/Wa 324/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-02

. Sąd zwraca uwagę, że taki postulat został zrealizowany na gruncie postępowania podatkowego. Ustawodawca wprowadził bowiem z dniem 1 stycznia 2016 r. do ustawy - Ordynacja...
podatkowa możliwość żądania przez stronę wydania jej kopii akt sprawy (art. 178 § 3 Ordynacji podatkowej zmieniony przez ustawę z dnia 10 września 2015 r. o zmianie...

I SA/Lu 365/99 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-06-12

. 233 par. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ - po rozpatrzeniu odwołania z dnia 21 stycznia 1999 r...
/ przekroczenia - w ciągu roku podatkowego - określonej dla danego podatnika wartości limitu zwolnień. Zatem dla ustalenia momentu utraty zwolnienia od podatku VAT istotne...

I SA/Bd 180/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-06-01

. 120 Ordynacji podatkowej, nakładają na organ podatkowy obowiązek ustalania dodatkowego zobowiązania podatkowego., W skardze do sądu skarżący wniósł o uchylenie...
2004 r. w kwocie 120.690 zł oraz ustalającą dodatkowe zobowiązanie podatkowe w tym podatku za wskazany okres w kwocie 4.872 zł., W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ...

I SAB/Wa 305/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-04

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121), art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm...

I SA/Wa 1310/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-07

nieruchomość w trybie art. 66 § 1 pkt 2 Ordynacji Podatkowej. Zatem Gmina [...] wykonująca zadania powiatu jako miasto na prawach powiatu jest właścicielem budynków i budowli...

I OSK 957/13 - Postanowienie NSA z 2014-12-09

. 145a k.p.a. oraz art. 240 § 1 pkt 7, pkt 8 i pkt 11 ustawy Ordynacja podatkowa, jak i przesłanek wznowienia postępowania sądowoadministracyjnego (art. 272 ustawy...
1   Następne >   3