Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II OSK 876/20 - Wyrok NSA z 2020-07-06

' oraz art. 75 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.) w związku z art. 300 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r...
. 300 ust. 1 ustawy Prawo wodne nakazuje stosowanie przepisów Działu III ordynacji podatkowej do ponoszenia opłat za usługi wodne, przy czym uprawnienia organów podatkowych...

II SA/Łd 359/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-09-10

sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 800) w związku z art. 300 ust. 1 u.p.w. w wysokości 6,50 zł; 2. za II kwartał - w terminie...
sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800), powoływanej dalej jako: 'Ordynacja podatkowa'. Dodała przy tym, że jakkolwiek art. 300 ust. 1 u.p.w....

II SA/Łd 360/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-09-10

informacji rocznej (art. 47 § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 800) w związku z art. 300 ust. 1 ustawy Prawo...
24 stycznia 2019 r. brak jest podstaw do zastosowania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800), powoływanej dalej jako: 'Ordynacja...

IV SA/Po 372/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-08-29

. zarzucając naruszenie prawa materialnego, tj. przepisu art. 314 Prawa wodnego oraz art. 63 ustawy z 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018r., poz. 800...
z art. 314 ust. 1 Prawa wodnego w sprawie należności dotyczących ustalania opłaty zmiennej za usługi wodne stosuje się przepisy Działu III Ordynacji podatkowej. Zgodnie...

IV SA/Po 376/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-08-28

oraz art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800, zwanej dalej 'Ordynacją podatkową') polegające na braku zastosowania...
niewłaściwie dokonał wykładni art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej, który znajduje zastosowanie do przedmiotowej sprawy, w związku z art. 314 ust. 1 Prawa wodnego. Skarżący...

II SA/Łd 358/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-09-10

: 1. za I kwartał - w terminie 14 dni od daty doręczenia informacji rocznej (art. 47 § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U....
rocznej z dnia 24 stycznia 2019 r. brak jest podstaw do zastosowania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800), powoływanej dalej...

II SA/Łd 400/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-07-18

kwartalnych ratach, a każda z nich płatna w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji rocznej - art. 47 § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa...
w art. 300 ust. 1 zawiera odesłanie do odpowiedniego stosowania przepisów działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201...

II OSK 3462/19 - Wyrok NSA z 2020-06-23

sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj.: Dz.U. z 2018 r., poz. 800) w zw. z art. 300 ust. 1 ustawy Prawo wodne w wysokości po 18.615 zł. Przedmiotowa informacja...
podkreślił nadto, że ustawa Prawo wodne zawiera odesłanie do działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm...

II SA/Bk 351/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-09-11

uzasadnia - na mocy art. 300 Prawa wodnego - wśród Ordynacji podatkowej poszukiwać trybu właściwego do kwestionowania tej informacji, w przypadku, gdy po dacie...
jej wydania zaistnieją okoliczności wskazane w Ordynacji podatkowej, a nieuwzględnione w ustawie Prawo wodne. Z możliwości tej mogą korzystać obie strony postępowania zarówno...

II SA/Bk 350/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-09-11

uzasadnia - na mocy art. 300 Prawa wodnego - wśród Ordynacji podatkowej poszukiwać trybu właściwego do kwestionowania tej informacji, w przypadku, gdy po dacie...
jej wydania zaistnieją okoliczności wskazane w Ordynacji podatkowej, a nieuwzględnione w ustawie Prawo wodne. Z możliwości tej mogą korzystać obie strony postępowania zarówno...
1   Następne >   +2   +5   +10   79