Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 421/05 - Wyrok NSA z 2006-02-07

[...], wydaną na podstawie art. 207 i art. 208 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia...
ustawy - Ordynacja podatkowa, podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz gminy, wynikające z ustawy podatkowej...

IV SA/Po 1255/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-04-30

. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.), 4. Do roszczenia dotychczasowego właściciela o zapłatę opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania...
stosuje się bowiem, zdaniem Zobowiązanego, na podstawie art. 2 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.; dalej...

II SA/Sz 980/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-02-01

. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) i art. 67a § ,1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), odmówił B...
ustawy - Ordynacji podatkowa, stanowiący podstawę do stosowania przez organy podatkowe, na wniosek podatnika, ulg podatkowych w postaci odroczenia terminu płatności podatku...

II SA/Ol 166/04 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2004-04-20

wydane w oparciu o art. 141 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), który stanowi iż na niezałatwienie sprawy we właściwym...
. 216 Ordynacji podatkowej organ podatkowy wydaje postanowienia, dotyczące poszczególnych kwestii wynikających w toku postępowania podatkowego, lecz nie rozstrzygających...

II SA/Kr 756/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-06-15

interesu, o którym mowa w art. 178 § 3 Ordynacji podatkowej, która to okoliczność jest przesłanką niezbędną uzyskania uwierzytelnionych odpisów dokumentów., Na powyższe...
za tym, że ważny interes strony jest oczywisty i nie wymaga uzasadnienia. Skarżący zarzucił Kolegium naruszenie art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej., Postanowieniem z dnia 14 stycznia...

II SA/Lu 1084/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-09-07

. c i art.. 13 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z art. 3 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 26 listopada...
Ordynacja podatkowa, a w szczególności zasad postępowania podatkowego określonych w art. 121, art. 123, art. 190 i art. 200 Ordynacji podatkowej. Spowodowało...

II SA/Bd 1076/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-02-02

w 'odniesieniu' do art. 2 § 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa wniosła o umorzenie zaległości powstałej tytułem opłaty na rzecz budżetu państwa...
administracyjnego w odniesieniu do art. 107 § 3 przy uwzględnieniu art. 207 i art. 210 Ordynacji podatkowej. Zarzuciła również niewłaściwe stosowanie przepisów obowiązującego...

SA/Sz 490/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-11-24

sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm), art. 7 ust.1 ustawy o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorstw (Dz...
do zobowiązań podatkowych. Opłata adiacencka nie jest podatkiem., Stosownie do art. 6 ustawy Ordynacja podatkowa, podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne przymusowe...

II SA/Go 619/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-10-27

w administracji oraz art. 64 § 6 Ordynacji podatkowej są bezpodstawne, potrącenie nie mają zastosowania przy ustalonej opłacie adiacenckiej, wobec czego należność objęta...
podkreślił, iż przepisy ordynacji podatkowej nie mają w sprawie zastosowania, w tym instytucja potrącenia, bowiem opłata adiacencka nie jest podatkiem. Wobec tego, w ocenie...

II SA/Ka 3256/03 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-10-06

pkt 2 k.p.a. oraz art. 2, art. 4, art. 5, art. 13 § 1 art. 21 § 1 pkt 2, i art. 68 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137, poz. 926 ze zm...
w ten sposób organ spowodował, iż nastąpiło przedawnienie prawa do naliczenia tej opłaty, ponieważ zgodnie z art. 68 § 1 ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe powstające...
1   Następne >   +2   +5   +10   80